نرم افزار حسابداري پيشرو

در مقاله هاي پيشين گفته شد كه براي صدور سند حسابداري به صورت حرفه اي، لازم است حسابدار بتواند براي صدور سند هر ثبت حسابداري كدينگ منطبق با آن را انتخاب و استفاده نمايد.

يكي از ثبت هاي حسابداري كه به صورت روزانه انجام مي پذيرد، ثبت دريافت نقدي و پرداخت نقدي يا همان ورود و خروج دستي پول مي باشد. در اين ثبت از مشتري يا پرسنل يا هر شخص ديگري پولي گرفته شده و به صندوق (يا بانك كه در آن صورت واريز به حساب ناميده مي شود) واريز مي گردد، و يا بالعكس، از صندوق يا بانك شركت پولي به شخص بستانكاري داده مي شود. معمولا براي ثبت سند حسابداري اين عمليات به روش زير عمل مي شود:

دريافت نقدي

موجودي نقد و بانك/صندوق

                                                حساب ها و اسناد دريافتني/ بدهكاران تجاري

                                                          استفاده از تفصيلي شخص

پرداخت نقدي

حسابها و اسناد پرداختني/بستانكاران تجاري

          استفاده از تفصيلي شخص

                                                          موجودي نقد و بانك/صندوق

حال ممكن است دريافت يا پرداخت نقدي ما به دليل ديگري غير از تسويه فاكتور باشد. به عنوان مثال دريافت نقدي براي تسويه فاكتور برگشت از خريد، يا پرداخت نقدي براي دادن وام به شخص يا پرداخت يك هزينه و ... باشد، كه در اين صورت سند حسابداري ثبت شده در بالا درست نمي باشد. چنانچه كاربر نتواند كدينگ ثبت سند حسابداري انواع مختلف دريافتي و پرداختي را به تفكيك براي سيستم تعريف كند در نهايت با اختلاف حساب و گزارشات نادرست مواجه شده و حتي مجبور به تغيير دستي سند ثبت شده در نرم افزار حسابداري مي شود.

نوع دريافت و پرداخت نقدي

كارشناسان مالي شركت به سامان پيشرو با تحليل اين موضوع راه حلي را پيشنهاد دادند كه هم اكنون در نسخه هاي جديد نرم افزار مالي اين شركت قرار داده شده است. به اين صورت كه در فرم ثبت دريافت و پرداخت نقدي، گزينه اي براي انتخاب نوع دريافت و پرداخت قرار داده شده است و سپس در فرم انتساب كدينگ حسابداري، به تفكيك نوع هاي تعريف شده ميتوان كدينگ متفاوتي تعيين نمود كه سيستم در هنگام صدور سند اتوماتيك حسابداري بتواند از آن كدينگ استفاده نمايد. در نتيجه ثبت هاي حسابداري به صورت اصولي انجام شده و گزارشات مالي دقيق تري از سيستم قابل اخذ مي باشد.

انتساب كدينگ حسابداري

مقالات مرتبط :

درخواست تماس