نرم افزار حسابداري پيشرو

در مقاله هاي پيشين گفته شد که براي صدور سند حسابداري به صورت حرفه اي، لازم است حسابدار بتواند براي صدور سند هر ثبت حسابداري کدينگ منطبق با آن را انتخاب و استفاده نمايد.

يکي از ثبت هاي حسابداري که به صورت روزانه انجام مي پذيرد، ثبت دريافت نقدي و پرداخت نقدي يا همان ورود و خروج دستي پول مي باشد. در اين ثبت از مشتري يا پرسنل يا هر شخص ديگري پولي گرفته شده و به صندوق (يا بانک که در آن صورت واريز به حساب ناميده مي شود) واريز مي گردد، و يا بالعکس، از صندوق يا بانک شرکت پولي به شخص بستانکاري داده مي شود. معمولا براي ثبت سند حسابداري اين عمليات به روش زير عمل مي شود:

دريافت نقدي

موجودي نقد و بانک/صندوق

                                                حساب ها و اسناد دريافتني/ بدهکاران تجاري

                                                          استفاده از تفصيلي شخص

پرداخت نقدي

حسابها و اسناد پرداختني/بستانکاران تجاري

          استفاده از تفصيلي شخص

                                                          موجودي نقد و بانک/صندوق

حال ممکن است دريافت يا پرداخت نقدي ما به دليل ديگري غير از تسويه فاکتور باشد. به عنوان مثال دريافت نقدي براي تسويه فاکتور برگشت از خريد، يا پرداخت نقدي براي دادن وام به شخص يا پرداخت يک هزينه و ... باشد، که در اين صورت سند حسابداري ثبت شده در بالا درست نمي باشد. چنانچه کاربر نتواند کدينگ ثبت سند حسابداري انواع مختلف دريافتي و پرداختي را به تفکيک براي سيستم تعريف کند در نهايت با اختلاف حساب و گزارشات نادرست مواجه شده و حتي مجبور به تغيير دستي سند ثبت شده در نرم افزار حسابداري مي شود.

نوع دريافت و پرداخت نقدي

کارشناسان مالي شرکت به سامان پيشرو با تحليل اين موضوع راه حلي را پيشنهاد دادند که هم اکنون در نسخه هاي جديد نرم افزار مالي اين شرکت قرار داده شده است. به اين صورت که در فرم ثبت دريافت و پرداخت نقدي، گزينه اي براي انتخاب نوع دريافت و پرداخت قرار داده شده است و سپس در فرم انتساب کدينگ حسابداري، به تفکيک نوع هاي تعريف شده ميتوان کدينگ متفاوتي تعيين نمود که سيستم در هنگام صدور سند اتوماتيک حسابداري بتواند از آن کدينگ استفاده نمايد. در نتيجه ثبت هاي حسابداري به صورت اصولي انجام شده و گزارشات مالي دقيق تري از سيستم قابل اخذ مي باشد.

انتساب کدينگ حسابداري

مقالات مرتبط :

درخواست تماس