سند چك و بانك

يكي از زير سيستم هاي نرم افزار حسابداري، نرم افزار چك و بانك مي باشد. در اين زير سيستم كليه چك ها دريافت شده از مشتريان يا اشخاص ديگر و نيز كليه چك هاي صادر شده ثبت و مراحل مختلف روي آن ها اعمال ميگردد و در نهايت صدور سند حسابداري تمامي اين مراحل صورت ميپذيرد.

چك هاي دريافتي از ديگران به اسناد دريافتني نيز معروف است. مشخصات اين چك ها از قبيل تاريخ و شماره چك، مبلغ، نام شخصي كه چك را داده و بانك و شعبه آن در فرم ثبت چك وارد شده و صدور سند آن به صورت زير انجام ميشود:

حسابها و اسناد دريافتني / اسناد دريافتني نزد صندوق

                                                            حسابها و اسناد دريافتني / بدهكاران تجاري

                                                                        استفاده از تفصيلي شخص

چنانچه چك را به جاي مشتري از شخص ديگري گرفته باشيم طرف دوم اين سند تغيير ميكند.

دريافت چك

پس از مرحله دريافت چك، چند مرحله ميتواند وجود داشته باشد:

  • نقد كردن چك: چك دريافت شده را مستقيما به بانك برده و آن را نقد ميكنيم. اين پول در واقع وارد صندوق شركت مي شود كه ثبت سند آن اينگونه است:

موجودي نقد و بانك / صندوق

                                                حسابها و اسناد دريافتني / اسناد دريافتني نزد صندوق

چنانچه پول را به حسابمان واريز كنيم يك مرحله صدور سند ديگر نيز لازم است كه در آن بانك ما بدهكار و صندوق ما بستانكار مي شود.

  • به حساب خواباندن چك: اگر چك را به جاي نقد كردن به حساب خود بخوابانيم اين مرحله را برايش ثبت و سند زير را صادر ميكنيم:
  • حسابها و اسناد دريافتني / اسناد دريافتني در جريان وصول

حسابها و اسناد دريافتني / اسناد دريافتني نزد صندوق

  • واگذاري چك به ديگران: در اينجا چك دريافت شده را بابت بدهي يا مورد ديگري به شخص سوم واگذار كرده و به اصطلاح چك را خرج ميكنيم. ثبت سند آن به صورت زير است:

حسابها و اسناد پرداختني تجاري / بستانكاران تجاري

                                                            حسابها و اسناد دريافتني / اسناد دريافتني نزد صندوق

به جاي رديف اول ميتواند حقوق پرسنل يا جاري شركا و ... ثبت گردد.

  • عودت چك واگذار شده: چنانچه چك به هر دليلي مانند نداشتن موجودي يا به هم خوردن معامله به صاحبش برگردانده شود اين مرحله ثبت مي شود و ثبت سند آن درست برعكس مرحله دريافت چك مي باشد.
  • پاس شدن چك: چنانچه چك خوابانده شده به حساب بانك وصول شده و به حساب بانكي واريز گردد مرحله پاس شدن چك ثبت مي شود كه صدور سند آن به قرار زير است:

موجودي نقد و بانك / بانكها

            تفصيلي بانك

                                                حسابها و اسناد دريافتني / اسناد دريافتني در جريان وصول

همه اين توضيحات درباره چك هاي دريافتي بود. چنانچه براي كاري چك توسط شركت صادر گردد، به آن چك يا اسناد پرداختني ميگويند. براي اين نوع چك هم چند مرحله ثبت ميشود كه عبارت است از:

  • صدور چك و واگذاري به ديگران: در اين مرحله مشخصات چك همانند مرحله قبل وارد سيستم شده و نفري كه چك قرار است به او داده شود مشخص مي شود. صدور سند بدين گونه است:

حسابها و اسناد پرداختني تجاري / بستانكاران تجاري

            تفصيلي شخص

                                                            حسابها و اسناد پرداختني تجاري / اسناد پرداختني تجاري

طرف بدهكار سند با توجه به هدفي كه چك را بابت آن داده ايم قابل تغيير است.

  • وصول چك: به محض نقد شدن چك و برداشت وجه آن از حساب بانك توسط مشتري يا دارنده چك، چك وارد مرحله پاس شدن مي شود و سند آن اينگونه ثبت ميگردد:

حسابها و اسناد پرداختني تجاري / اسناد پرداختني تجاري

                                                                        موجودي نقد و بانك / بانكها

                                                                                    تفصيلي بانك

  • عودت چك: زماني كه به هر دليلي چك واگذار شده به مشتري برگردانده شود، مرحله عودت چك ثبت شده و سند آن دقيقا عكس مورد 1 ثبت ميگردد.

 

مقالات مرتبط :

درخواست تماس