سند چک و بانک

يکي از زير سيستم هاي نرم افزار حسابداري، نرم افزار چک و بانک مي باشد. در اين زير سيستم کليه چک ها دريافت شده از مشتريان يا اشخاص ديگر و نيز کليه چک هاي صادر شده ثبت و مراحل مختلف روي آن ها اعمال ميگردد و در نهايت صدور سند حسابداري تمامي اين مراحل صورت ميپذيرد.

چک هاي دريافتي از ديگران به اسناد دريافتني نيز معروف است. مشخصات اين چک ها از قبيل تاريخ و شماره چک، مبلغ، نام شخصي که چک را داده و بانک و شعبه آن در فرم ثبت چک وارد شده و صدور سند آن به صورت زير انجام ميشود:

حسابها و اسناد دريافتني / اسناد دريافتني نزد صندوق

                                                            حسابها و اسناد دريافتني / بدهکاران تجاري

                                                                        استفاده از تفصيلي شخص

چنانچه چک را به جاي مشتري از شخص ديگري گرفته باشيم طرف دوم اين سند تغيير ميکند.

دريافت چک

پس از مرحله دريافت چک، چند مرحله ميتواند وجود داشته باشد:

  • نقد کردن چک: چک دريافت شده را مستقيما به بانک برده و آن را نقد ميکنيم. اين پول در واقع وارد صندوق شرکت مي شود که ثبت سند آن اينگونه است:

موجودي نقد و بانک / صندوق

                                                حسابها و اسناد دريافتني / اسناد دريافتني نزد صندوق

چنانچه پول را به حسابمان واريز کنيم يک مرحله صدور سند ديگر نيز لازم است که در آن بانک ما بدهکار و صندوق ما بستانکار مي شود.

  • به حساب خواباندن چک: اگر چک را به جاي نقد کردن به حساب خود بخوابانيم اين مرحله را برايش ثبت و سند زير را صادر ميکنيم:
  • حسابها و اسناد دريافتني / اسناد دريافتني در جريان وصول

حسابها و اسناد دريافتني / اسناد دريافتني نزد صندوق

  • واگذاري چک به ديگران: در اينجا چک دريافت شده را بابت بدهي يا مورد ديگري به شخص سوم واگذار کرده و به اصطلاح چک را خرج ميکنيم. ثبت سند آن به صورت زير است:

حسابها و اسناد پرداختني تجاري / بستانکاران تجاري

                                                            حسابها و اسناد دريافتني / اسناد دريافتني نزد صندوق

به جاي رديف اول ميتواند حقوق پرسنل يا جاري شرکا و ... ثبت گردد.

  • عودت چک واگذار شده: چنانچه چک به هر دليلي مانند نداشتن موجودي يا به هم خوردن معامله به صاحبش برگردانده شود اين مرحله ثبت مي شود و ثبت سند آن درست برعکس مرحله دريافت چک مي باشد.
  • پاس شدن چک: چنانچه چک خوابانده شده به حساب بانک وصول شده و به حساب بانکي واريز گردد مرحله پاس شدن چک ثبت مي شود که صدور سند آن به قرار زير است:

موجودي نقد و بانک / بانکها

            تفصيلي بانک

                                                حسابها و اسناد دريافتني / اسناد دريافتني در جريان وصول

همه اين توضيحات درباره چک هاي دريافتي بود. چنانچه براي کاري چک توسط شرکت صادر گردد، به آن چک يا اسناد پرداختني ميگويند. براي اين نوع چک هم چند مرحله ثبت ميشود که عبارت است از:

  • صدور چک و واگذاري به ديگران: در اين مرحله مشخصات چک همانند مرحله قبل وارد سيستم شده و نفري که چک قرار است به او داده شود مشخص مي شود. صدور سند بدين گونه است:

حسابها و اسناد پرداختني تجاري / بستانکاران تجاري

            تفصيلي شخص

                                                            حسابها و اسناد پرداختني تجاري / اسناد پرداختني تجاري

طرف بدهکار سند با توجه به هدفي که چک را بابت آن داده ايم قابل تغيير است.

  • وصول چک: به محض نقد شدن چک و برداشت وجه آن از حساب بانک توسط مشتري يا دارنده چک، چک وارد مرحله پاس شدن مي شود و سند آن اينگونه ثبت ميگردد:

حسابها و اسناد پرداختني تجاري / اسناد پرداختني تجاري

                                                                        موجودي نقد و بانک / بانکها

                                                                                    تفصيلي بانک

  • عودت چک: زماني که به هر دليلي چک واگذار شده به مشتري برگردانده شود، مرحله عودت چک ثبت شده و سند آن دقيقا عکس مورد 1 ثبت ميگردد.

 

مقالات مرتبط :

درخواست تماس