يكي از دغدغه هاي اساسي در سيستم هاي پخش مويرگي نحوه تسويه با مشترياني است كه محصول به دستشان رسيده است. به دليل اينكه در اينگونه سيستم ها با حجم عظيمي از تحويل محصولات به فروشندگان مواجه ميشويم بنابراين نحوه تسويه فاكتورهاي ارسالي نيازمند داشتن يك سيستم دقيق و كارا بوده كه نرم افزار پخش مويرگي پيشرو با ارايه راهكارهاي مطمئن در اين زمينه به كمك كاربران آمده است.

سيستم پخش مويرگي

در سيستم پخش مويرگي پيشرو تسويه به چند روش صورت ميپذيرد:

تسويه در فاكتور: در اين حالت در فاكتور فروش قسمتي به نام تسويه تعبيه شده كه با انتخاب آن انواع تسويه هاي ممكن از قبيل تسويه نقدي، واريز نقدي، كارت بانك، چك و ... در آن ديده شده و قابل انتخاب ميباشند.

سيستم پخش مويرگي

سيستم پخش مويرگي

فرم تسويه فاكتور: در اين حالت پس از اينكه توزيع صورت پذيرفت در يك فرم جداگانه و با فيلترهاي قابل انتخاب ميتوان فاكتورهاي يك روز خاص، فاكتورهاي مربوط به يك مجوز توزيع خاص، فاكتورهاي مربوط به يك شخص خاص و فاكتورهايي با شماره هاي انتخاب شده را تعيين نمود و همه آنها را با روشهاي مختلف تسويه نمود.

سيستم پخش مويرگي

لازم به ذكر است كه اگر بخواهيم شرايطي را براي خريدار در نظر بگيريم كه در صورت تسويه نقدي پاي بار درصدي به عنوان تخيف در نظر گرفته شود و يا در صورتي كه پرداختي از تاريخ مشخصي ديرتر باشد درصدي به قيمت اضافه گردد اين عمل در سيستم پخش مويرگي پيشرو قابل انجام ميباشد.

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس