يکي از دغدغه هاي اساسي در سيستم هاي پخش مويرگي نحوه تسويه با مشترياني است که محصول به دستشان رسيده است. به دليل اينکه در اينگونه سيستم ها با حجم عظيمي از تحويل محصولات به فروشندگان مواجه ميشويم بنابراين نحوه تسويه فاکتورهاي ارسالي نيازمند داشتن يک سيستم دقيق و کارا بوده که نرم افزار پخش مويرگي پيشرو با ارايه راهکارهاي مطمئن در اين زمينه به کمک کاربران آمده است.

سيستم پخش مويرگي

در سيستم پخش مويرگي پيشرو تسويه به چند روش صورت ميپذيرد:

تسويه در فاکتور: در اين حالت در فاکتور فروش قسمتي به نام تسويه تعبيه شده که با انتخاب آن انواع تسويه هاي ممکن از قبيل تسويه نقدي، واريز نقدي، کارت بانک، چک و ... در آن ديده شده و قابل انتخاب ميباشند.

سيستم پخش مويرگي

سيستم پخش مويرگي

فرم تسويه فاکتور: در اين حالت پس از اينکه توزيع صورت پذيرفت در يک فرم جداگانه و با فيلترهاي قابل انتخاب ميتوان فاکتورهاي يک روز خاص، فاکتورهاي مربوط به يک مجوز توزيع خاص، فاکتورهاي مربوط به يک شخص خاص و فاکتورهايي با شماره هاي انتخاب شده را تعيين نمود و همه آنها را با روشهاي مختلف تسويه نمود.

سيستم پخش مويرگي

لازم به ذکر است که اگر بخواهيم شرايطي را براي خريدار در نظر بگيريم که در صورت تسويه نقدي پاي بار درصدي به عنوان تخيف در نظر گرفته شود و يا در صورتي که پرداختي از تاريخ مشخصي ديرتر باشد درصدي به قيمت اضافه گردد اين عمل در سيستم پخش مويرگي پيشرو قابل انجام ميباشد.

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس