در حال حاضر رويکرد سازمانهاي متوسط و بزرگ به سمت و سويي کشيده شده است که اکثر آنها نياز به يک نرم افزار جامع جهت پيگيري کليه ارتباطات خود چه در داخل شرکت و چه خارج از شرکت دارند. بدين منظور استفاده از نرم افزار CRM به مفهوم مديريت ارتباط با مشتري فقط مي تواند قسمتي از کل نياز سازمان را برآورد نمايد.  روش ديگري که در حال حاضر مطرح مي باشد سيستم CRM با استفاده از فرآيند سازي مي باشد .

اجزاي اصلي نرم افزار CRM

در اين حالت علاوه بر اينکه قسمت مديريت ارتباط با مشتري داراي فرآيندهاي مختلفي از قبيل فروش, خدمات پس از فروش و ..... مي گردد, از اين فرآيندها مي توان در بخشهاي مختلف ديگر سازمان نيز استفاده نمود به عنوان مثال فرآيند گردش مالي و يا فرآيند استخدام و .... . اين روش باعث کارآيي بيشتر سازمان در مواجهه با رخدادهاي بوجود آمده در داخل سازمان و يا بيرون از سازمان مي گردد. به اين شکل که براي هر اتفاق چه داخلي و چه بيرون از سازمان؛ فرآيند و WORK FLOW مربوط به آن تعريف گرديده است. بنابراين ورود اين اتفاق به شکل يک تيکت در CRM وارد گرديده و بر مبناي فرآيند تعريف شده اين اتفاق يا تيکت در سيستم CRM به گردش درمي آيد.

شرکت به سامان پيشرو رايانه با استفاده از اين روش به سازمانها و شرکتها اجازه مي دهد کليه گردشهاي کاري خود را در سيستم CRM تعريف نموده و براي اين WORK FLOW در هر مرحله واحد و شخص عمل کننده, زمان انجام اين مرحله, فرمهاي در دسترس و حتي ارسال پيامک هاي تنظيم شده براي اين مرحله را مشخص نمايند. در اين سيستم حتي سازمان مي تواند فرمهاي مرتبط با هر مرحله را خودش طراحي نموده و متناسب با نياز سازمان خود از آن استفاده نمايد . طبيعتا گزارشهاي متنوعي در سيستم CRM پيشرو وجود دارد، اما سازمانها در صورتي که بخواهند گزارشهاي بيشتري داشته باشند مي توانند از گزارش ساز سيستم CRM پيشرو نيز استفاده نمايند. بنا بر اين با استفاده از اين سيستم کليه مراحل نرم افزار در اختيار سازمان قرار ميگيرد. به اين شکل که تعريف و استفاده از گردش کاري داخل سازمان و شرايط و نحوه اين گردش کاري از قبيل شرايط مشخص شده در هر مرحله (نفر انجام دهنده، زمان انجام، فرم قابل استفاده، پيامک ارسالي در اين مرحله و ...)؛ طراحي فرمهاي مربوط به هر مرحله به اين شکل که سازمان بتواند براي هر مرحله از فرآيند خود فرم مربوط به خود سازمان را طراحي نمايد (Form Generator)؛ و رويت گزارشهاي دلخواه علاوه برگزارشات موجود (Report Generator) در اختيار سازمان بوده و سيستم CRM در اختيار سازمان و بنا بر نيازهاي سازمان طراحي ميگردد.

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس