در حال حاضر رويكرد سازمانهاي متوسط و بزرگ به سمت و سويي كشيده شده است كه اكثر آنها نياز به يك نرم افزار جامع جهت پيگيري كليه ارتباطات خود چه در داخل شركت و چه خارج از شركت دارند. بدين منظور استفاده از نرم افزار CRM به مفهوم مديريت ارتباط با مشتري فقط مي تواند قسمتي از كل نياز سازمان را برآورد نمايد.  روش ديگري كه در حال حاضر مطرح مي باشد سيستم CRM با استفاده از فرآيند سازي مي باشد .

اجزاي اصلي نرم افزار CRM

در اين حالت علاوه بر اينكه قسمت مديريت ارتباط با مشتري داراي فرآيندهاي مختلفي از قبيل فروش, خدمات پس از فروش و ..... مي گردد, از اين فرآيندها مي توان در بخشهاي مختلف ديگر سازمان نيز استفاده نمود به عنوان مثال فرآيند گردش مالي و يا فرآيند استخدام و .... . اين روش باعث كارآيي بيشتر سازمان در مواجهه با رخدادهاي بوجود آمده در داخل سازمان و يا بيرون از سازمان مي گردد. به اين شكل كه براي هر اتفاق چه داخلي و چه بيرون از سازمان؛ فرآيند و WORK FLOW مربوط به آن تعريف گرديده است. بنابراين ورود اين اتفاق به شكل يك تيكت در CRM وارد گرديده و بر مبناي فرآيند تعريف شده اين اتفاق يا تيكت در سيستم CRM به گردش درمي آيد.

شركت به سامان پيشرو رايانه با استفاده از اين روش به سازمانها و شركتها اجازه مي دهد كليه گردشهاي كاري خود را در سيستم CRM تعريف نموده و براي اين WORK FLOW در هر مرحله واحد و شخص عمل كننده, زمان انجام اين مرحله, فرمهاي در دسترس و حتي ارسال پيامك هاي تنظيم شده براي اين مرحله را مشخص نمايند. در اين سيستم حتي سازمان مي تواند فرمهاي مرتبط با هر مرحله را خودش طراحي نموده و متناسب با نياز سازمان خود از آن استفاده نمايد . طبيعتا گزارشهاي متنوعي در سيستم CRM پيشرو وجود دارد، اما سازمانها در صورتي كه بخواهند گزارشهاي بيشتري داشته باشند مي توانند از گزارش ساز سيستم CRM پيشرو نيز استفاده نمايند. بنا بر اين با استفاده از اين سيستم كليه مراحل نرم افزار در اختيار سازمان قرار ميگيرد. به اين شكل كه تعريف و استفاده از گردش كاري داخل سازمان و شرايط و نحوه اين گردش كاري از قبيل شرايط مشخص شده در هر مرحله (نفر انجام دهنده، زمان انجام، فرم قابل استفاده، پيامك ارسالي در اين مرحله و ...)؛ طراحي فرمهاي مربوط به هر مرحله به اين شكل كه سازمان بتواند براي هر مرحله از فرآيند خود فرم مربوط به خود سازمان را طراحي نمايد (Form Generator)؛ و رويت گزارشهاي دلخواه علاوه برگزارشات موجود (Report Generator) در اختيار سازمان بوده و سيستم CRM در اختيار سازمان و بنا بر نيازهاي سازمان طراحي ميگردد.

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس