نرم افزار حقوق و دستمزد و ثبت هاي حسابداري آن

جهت محاسبه و پرداخت حقوق پرسنل، و همچنين مطالبات دستگاه‌هاي قانوني مرتبط با حقوق و دستمزد نظير بيمه و ماليات نياز به يک سري ثبت هاي مربوط به حقوق پرسنل مي باشد. هر کارمند در ماه هاي 31 روزه حدود 227 ساعت و 20 دقيقه و در ماه هاي 30 روزه حدود 220 ساعت کارکرد عادي دارد. هرگونه ساعات کاري اضافه تر و کمتر از اين حد را اضافه کار و کسر کار مي نامند که طي ضرايبي از حقوق شخص کم و زياد مي شود. پاداش و مزايايي نظير بن مسکن و خاروبار، عيدي و سنوات نيز به حقوق اضافه شده، و همچنين ارقامي نظير سهم بيمه کارمند مربوط به تامين اجتماعي و کسر ماليات تکليفي حقوق نيز از آن کم مي شود. تعداد ساعات کارکرد را ميتوان با استفاده از دستگاه هاي کارت ساعت زني تعيين نمود. در نهايت رقمي به دست مي آيد که بايد به عنوان خالص حقوق پرداختني به حساب کارمندان پرداخت شود.

در نرم افزار حقوق و دستمزد پيشرو، ابتدا مشخصات فردي پرسنل تعريف شده و سپس قرارداد کاري وي ثبت مي گردد. قبل از آن، حکمي در سيستم تعريف مي شود که در آن ساعت کاري پرسنل، ضرايب کسر و اضافه کار، درصد سهم بيمه حق کارمند و سقف روزانه بيمه تعيين مي گردد. همچنين جدول مالياتي تعريف مي شود که نشان مي دهد از چه مقدار از حقوق پرسنل چه درصدي ماليات بايد کم شود. اين حکم ها که ممکن است براي پرسنل مختلف متفاوت باشد در قرارداد به آنها انتساب داده مي شود. در آغاز هر سال مالي يک بار قرارداد براي پرسنل تعريف گرديده و تا سال بعد ثابت مي ماند. درحاليکه در هر ماه کارکرد وي به ساعت يا روز در فرم مربوطه وارد مي شود و با توجه به حقوق ساعتي يا روزانه مشخص شده در قرارداد، حقوق او تعيين مي گردد. اين حقوق پس از محاسبه اضافات و کسورات قانوني در فيش حقوقي ثبت و به پرسنل تخصيص مي يابد. حال ليست هاي بيمه و ماليات پرينت شده و فايل هاي خروجي مربوط به اين دو ليست توليد مي گردند که بايد وارد نرم افزار بيمه و ماليات شده و مراحل بعدي آنها انجام گيرد.

در صورت داشتن نرم افزار حسابداري ثبت هاي مربوطه به اين صورت انجام ميپذيرد. يک سند با عنوان حقوق ماه مربوطه ذخيره مي شود و سپس هزينه هاي مربوط به حقوق و دستمزد که شامل حقوق پايه، پاداش ها و عيدي و سنوات و ديگر اقلام افزودني حقوق مي باشد به صورت طرف بدهکار، و مطالبه حقوق کارمند، سهم بيمه و کسورات احتمالي حقوق به صورت طرف بستانکار ثبت مي گردد. در ثبت حسابداري ديگر در هنگام پرداخت حقوق، رقم مطالبه پرسنل به صورت بدهکار و منبع پرداخت حقوق که ممکن است بانک يا صندوق باشد به صورت بستانکار ثبت مي شود. سطر مطالبه حقوق را معمولا به تفصيلي شخص ارتباط مي دهند. از طريق گزارشات نرم افزار حسابداري نظير گزارش مرور حسابها و يا حسابها نسبت به تفصيلي، ميتوان ميزان حقوق پرداخت شده يا نشده يک پرسنل و يا جمع کل حقوقهاي پرداخت شده را مشخص نمود.

 

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس