نرم افزار حقوق و دستمزد و ثبت هاي حسابداري آن

جهت محاسبه و پرداخت حقوق پرسنل، و همچنين مطالبات دستگاه‌هاي قانوني مرتبط با حقوق و دستمزد نظير بيمه و ماليات نياز به يك سري ثبت هاي مربوط به حقوق پرسنل مي باشد. هر كارمند در ماه هاي 31 روزه حدود 227 ساعت و 20 دقيقه و در ماه هاي 30 روزه حدود 220 ساعت كاركرد عادي دارد. هرگونه ساعات كاري اضافه تر و كمتر از اين حد را اضافه كار و كسر كار مي نامند كه طي ضرايبي از حقوق شخص كم و زياد مي شود. پاداش و مزايايي نظير بن مسكن و خاروبار، عيدي و سنوات نيز به حقوق اضافه شده، و همچنين ارقامي نظير سهم بيمه كارمند مربوط به تامين اجتماعي و كسر ماليات تكليفي حقوق نيز از آن كم مي شود. تعداد ساعات كاركرد را ميتوان با استفاده از دستگاه هاي كارت ساعت زني تعيين نمود. در نهايت رقمي به دست مي آيد كه بايد به عنوان خالص حقوق پرداختني به حساب كارمندان پرداخت شود.

در نرم افزار حقوق و دستمزد پيشرو، ابتدا مشخصات فردي پرسنل تعريف شده و سپس قرارداد كاري وي ثبت مي گردد. قبل از آن، حكمي در سيستم تعريف مي شود كه در آن ساعت كاري پرسنل، ضرايب كسر و اضافه كار، درصد سهم بيمه حق كارمند و سقف روزانه بيمه تعيين مي گردد. همچنين جدول مالياتي تعريف مي شود كه نشان مي دهد از چه مقدار از حقوق پرسنل چه درصدي ماليات بايد كم شود. اين حكم ها كه ممكن است براي پرسنل مختلف متفاوت باشد در قرارداد به آنها انتساب داده مي شود. در آغاز هر سال مالي يك بار قرارداد براي پرسنل تعريف گرديده و تا سال بعد ثابت مي ماند. درحاليكه در هر ماه كاركرد وي به ساعت يا روز در فرم مربوطه وارد مي شود و با توجه به حقوق ساعتي يا روزانه مشخص شده در قرارداد، حقوق او تعيين مي گردد. اين حقوق پس از محاسبه اضافات و كسورات قانوني در فيش حقوقي ثبت و به پرسنل تخصيص مي يابد. حال ليست هاي بيمه و ماليات پرينت شده و فايل هاي خروجي مربوط به اين دو ليست توليد مي گردند كه بايد وارد نرم افزار بيمه و ماليات شده و مراحل بعدي آنها انجام گيرد.

در صورت داشتن نرم افزار حسابداري ثبت هاي مربوطه به اين صورت انجام ميپذيرد. يك سند با عنوان حقوق ماه مربوطه ذخيره مي شود و سپس هزينه هاي مربوط به حقوق و دستمزد كه شامل حقوق پايه، پاداش ها و عيدي و سنوات و ديگر اقلام افزودني حقوق مي باشد به صورت طرف بدهكار، و مطالبه حقوق كارمند، سهم بيمه و كسورات احتمالي حقوق به صورت طرف بستانكار ثبت مي گردد. در ثبت حسابداري ديگر در هنگام پرداخت حقوق، رقم مطالبه پرسنل به صورت بدهكار و منبع پرداخت حقوق كه ممكن است بانك يا صندوق باشد به صورت بستانكار ثبت مي شود. سطر مطالبه حقوق را معمولا به تفصيلي شخص ارتباط مي دهند. از طريق گزارشات نرم افزار حسابداري نظير گزارش مرور حسابها و يا حسابها نسبت به تفصيلي، ميتوان ميزان حقوق پرداخت شده يا نشده يك پرسنل و يا جمع كل حقوقهاي پرداخت شده را مشخص نمود.

 

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس