با توجه به اين که رضايتمندي مشتري يکي از مهمترين موضوعات در زمينه CRM مي باشد. مي بايست در سازمان ها و شرکت ها بخشي جهت پيگيري اين موضوع بوجود بيايد. در اين بخش دو قسمت عمده وجود خواهد داشت يکي از آنها گرفتن رضايتمندي از مشتري پس از انجام هر کار و ديگري در زمينه ثبت شکايت مشتري و به نتيجه رساندن اين شکايت وکسب رضايتمندي مشتري بعد از شکايت مي باشد. به اين منظور شرکت به سامان پيشرو رايانه در نرم افزار CRM پيشرو و با استفاده از روال کاري تعريف شده اين امکان را به سازمانها و شرکتها مي دهد که براي ثبت روال شکايت و ثبت انجام کار و گرفتن رضايتمندي مشتري در قسمت روال کاري در نرم افزار CRM پيشرو اين روال ها تعريف نمايد به عنوان مثال در شکل زير دو نمونه از روال هاي تعريف شده در نرم افزار CRM وجود دارد :

 رضايتمندي در crm

رضايتمندي در crm2 

 با ورود يک تيکت در روال ثبت شکايت اين تيکت در فرم ثبت شکايت، ثبت شده سپس با استفاده از گردش تعريف شده در نرم افزار CRM پيشرو به مراجع معرفي شده مي رود. سپس با استفاده از فرمي که طراحي مي گردد. زمينه کسب رضايت مشتري فراهم مي گردد. همچنين مي توان پس از اتمام هر کاري در نرم افزار CRM پيشرو با استفاده از فرم طراحي شده براي رضايتمندي در مرحله مربوط به گرفتن تاييديه اين امر را انجام داد. در رابطه با ايجاد فرمهاي رضايتمندي در يک مقاله جداگانه توضيح داده خواهد شد.

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس