با توجه به اين كه رضايتمندي مشتري يكي از مهمترين موضوعات در زمينه CRM مي باشد. مي بايست در سازمان ها و شركت ها بخشي جهت پيگيري اين موضوع بوجود بيايد. در اين بخش دو قسمت عمده وجود خواهد داشت يكي از آنها گرفتن رضايتمندي از مشتري پس از انجام هر كار و ديگري در زمينه ثبت شكايت مشتري و به نتيجه رساندن اين شكايت وكسب رضايتمندي مشتري بعد از شكايت مي باشد. به اين منظور شركت به سامان پيشرو رايانه در نرم افزار CRM پيشرو و با استفاده از روال كاري تعريف شده اين امكان را به سازمانها و شركتها مي دهد كه براي ثبت روال شكايت و ثبت انجام كار و گرفتن رضايتمندي مشتري در قسمت روال كاري در نرم افزار CRM پيشرو اين روال ها تعريف نمايد به عنوان مثال در شكل زير دو نمونه از روال هاي تعريف شده در نرم افزار CRM وجود دارد :

 رضايتمندي در crm

رضايتمندي در crm2 

 با ورود يك تيكت در روال ثبت شكايت اين تيكت در فرم ثبت شكايت، ثبت شده سپس با استفاده از گردش تعريف شده در نرم افزار CRM پيشرو به مراجع معرفي شده مي رود. سپس با استفاده از فرمي كه طراحي مي گردد. زمينه كسب رضايت مشتري فراهم مي گردد. همچنين مي توان پس از اتمام هر كاري در نرم افزار CRM پيشرو با استفاده از فرم طراحي شده براي رضايتمندي در مرحله مربوط به گرفتن تاييديه اين امر را انجام داد. در رابطه با ايجاد فرمهاي رضايتمندي در يك مقاله جداگانه توضيح داده خواهد شد.

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس