پياده سازي نرم افزار CRM پيشرو در مجموعه ها علاوه بر اين كه نياز به خود نرم افزار را مي طلبد احتياج به ابزارهاي ديگري نيز دارد. به عنوان مثال در يك سازماني كه خدمات مراقبت و پرستاري ارائه ميكند، براي پياده سازي نرم افزار CRM پيشرو با توجه به كارشناسي هاي صورت گرفته، موارد زير به عنوان ابزارهاي پياده سازي سيستم مشخص گرديد:

 

  1. شناخت سازمان : در اين قسمت وضعيت موجود سازمان شناسايي گرديده و با توجه به ساختار سازماني چينش اعضا امكانات موجود و .... برنامه ريزي براي اجراي نرم افزار و رسيدن به وضع مطلوب صورت پذيرفت.
  2. برنامه ريزي : در اين قسمت باتوجه به مرجله اول و شناختي كه از سازمان پيدا شد طي يك زمانبندي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت، اهداف و Vision كار مشخص گرديده و براي رسيدن به اين اهداف استراتژي آن (Mission) چيده مي شود. لازم به ذكر است كه اين هدف و استراتژي در انتها مي بايست در نرم افزار CRM پيشرو پياده مي گرديد.
  3. با توجه به برنامه ريزي صورت گرفته در سازمان به كمك تيم برنامه ريزي سازمان و همچنين تيم برنامه ريزي به سامان پيشرو رايانه اهداف و استراتژي در نرم افزار CRM پيشرو پياده گرديد كه نمونه آن در شكل زير ديده ميشود:

 پياده سازي نرم افزار CRM

  1. حال نوبت به پياده سازي و اجراي خود نرم افزار CRM پيشرو مي باشد. با برنامه ريزي صورت گرفته در زمان هاي آموزشي و پياده سازي به سازمان اعلام شد. واحد هاي مختلف سازمان بنابر نياز تعريف شده مشغول آموزش سيستم شدند. يكي از مهمترين بخشهاي اين سازمان، مراقبين مي باشند؛ مراقبين افرادي هستند كه از طرف سازمان مامور مي گردند تا به خانه هاي مشتركين رفته و نيازهاي آنها را برآورده سازند. مشتركين عموما افراد سالمندي  يا كودك مي باشند كه نياز به پرستار دارند. بنابراين با توجه به اين كه مراقبين، نمايش بيروني سازمان مي باشند حساسيت ويژه اي بر روي آنها وجود دارد. مقاله بعدي نحوه پياده سازي فرآيندها در اين سازمان و تعامل با مشتركين و همچنين نحوه گردش كار در اين مجموعه مي آيد.
محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس