در مقاله قبلي در مورد سازماني با رويکرد خدمات مراقبتي صحبت شد که در اين سازمان با توجه به راه اندازي نرم افزار CRM پيشرو به بررسي نحوه راه اندازي نرم افزار CRM پيشرو در آن سازمان و نتايج آن پرداختيم.

در اين سازمان پس از چينش ساختار سازماني، روند موجود بررسي گرديد و با توجه به تغييراتي که در اين روند داده شد روالهاي مختلفي تعريف و طراحي گرديد. يکي از اين روالها روند عقد قرارداد جديد است:

بررسي پياده سازي روالها در نرم افزار

همانگونه که در شکل ملاحظه ميگردد با توجه به تماس مشترک و ثبت تماس مشتري از طريق تيکت مشترک وارد اين روال ميگردد. لازم به ذکر است که اين ورود مشترک در نرم افزار CRM پيشرو ميتواند از طرق مختلفي صورت پذيرد به عنوان مثال از طريق تلفن؛VOIP ؛  ثبت تيکت در سايت ؛ حضور شخص در سازمان و ... .

پس از اينکه مشترک و مشخصات مربوط به مشترک در سيستم ثبت شد با توجه به روال تعريف شده دو حالت براي اين مرحله در نظر گرفته ميشود حالت اول زماني است که مشترک به مرحله ((پروسه نگهداشت مشترک در سيستم)) رفته و حالت دوم زماني است که مشترک به مرحله ((بازيابي)) ميرود. نرم افزار CRM پيشروقابليت اين کار را به طراح ميدهد که در طراحي سيستم بتواند براي هر مرحله حالات مختلفي را در نظر بگيرد. در مرحله نگهداشت پس از توافقات اوليه با مشترک شخص به مرحله ((تاييد مراقب)) ميرود. در اين مرحله مراقب به منزل مشترک رفته و پس از يک بازه زماني؛ اگر مشترک مراقب را تاييد نمود بر اساس تعريف روال در نرم افزار CRM پيشرو به مرحله (( ثبت قرارداد و انجام امور مربوطه)) رفته و قرارداد با مشترک بسته ميشود. با بسته شدن قرارداد مرحله ((صدور فاکتورهاي مالي و حسابداري)) فعال ميگردد. آنچه که در اين ميان قابل ذکر است اين است که در هر مرحله واحد انجام دهنده و شخص مسئول و همچنين زمان انجام اين تيکت مشخص ميگردد. همينطور ميتوان براي هر مرحله پيامک مرتبط با آن مرحله را نمايش داد. نمونه اين موضوع در شکل مشخص گرديده است:

بررسي پياده سازي روالهادر نرم افزار 

پس از اينکه صدور فاکتور صورت پذيرفت، مراحل بعدي مانند ((تاييد مالي)) و ((کنترل نهايي مشتري)) صورت ميپذيرد و پس از آن، اين مشترک به مرحله ي و در واقع روال ((نگهداشت مشتري)) ارجاع داده ميشود. که اين مرحله خود يک روال بوده و در آن نحوه نگهداري مشترک در سيستم طراحي گرديده است. حال در آخرين مرحله مشترک به مرحله (( تمديد قرارداد)) ارجاع داده ميشود که در اين مرحله نيز با توجه به اينکه داراي يک روال در جهت تمديد قرارداد ميباشد، و نحوه تمديد قرارداد در ان مشخص گرديده است، تمديد قرارداد صورت پذيرفته، بنابراين گردش اين روال کامل ميگردد. همانطور که در تعريف اين روال مشخص گرديد نرم افزار CRM پيشرو داراي قابليت هاي فراواني جهت پياده سازي انواع فرآيندها در سازمانها داشته و اجازه انجام کليه امور مربوط به سازمانها را در قالب تعريف فرآيند به مديران اين سازمان ميدهد.

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس