يکي از مواردي که در نرم افزار CRM پيشرو ديده شده است تعريف فرآيندهاي مختلفي است که اين فرآيندها ميتواند در مديريت ارتباط با مشتري کمک شاياني بنمايد. در سازماني که در مقاله هاي قبلي به آن اشاره گرديد يکي از فرآيندهاي تعريف شده فرآيند آموزش است. اين فرآيند باعث رشد دانش پرسنل سازمان در رابطه با شغل خود و در نتيجه ارتباط موثرتر با مشترکين مربوط به سازمان ميگردد. شرکت مهندسي به سامان پيشرو رايانه با همکاري کارشناسان سازمان مورد نظر، در نرم افزار CRM پيشرو روالي در زمينه آموزش پياده نمودند که تصوير اين روال در زير آمده است:

 بررسي روال اموزش CRM

 

همانگونه که در شکل آمده است در نرم افزار CRM پيشرو ميتوان روال مشخصي براي اين فرآيند مشخص نمود. به عنوان مثال با توجه به شکل بالا در ابتدا مرحله اي طراحي گرديده است به نام ((شروع آموزش)) که در اين مرحله آموزش ها بر مبناي تعريف مشخص شده در نظر گرفته ميشود. براي مرحله بعد از شروع آموزش دو مرحله در نظر گرفته ميشود، يک مرحله، ((بررسي نهايي طرح آموزش)) جهت بررسي طرح آموزش  بوده و مرحله ديگر در صورتي که شرايط آماده باشد، مرحله ((هماهنگي و پيگيري زير ساخت ها)) ميباشد. در صورتي که نياز به بررسي بيشتر جهت مباحث مربوط به تامين مالي طرح مورد نظر باشد، در مرحله بررسي نهايي کارشناسي که اين کار به ايشان واگذار شده است طرح را بررسي نموده در صورت تاييد طرح آن را به مرحله ((تامين اعتبار)) ميفرستد. در صورتي که به هر دليلي طرح تاييد نگردد اين طرح به مرحله ((بايگاني مستندات)) ارسال ميگردد. مرحله بايگاني مستندات به اين دليل ايجاد گرديده است کليه تصميمات و پيشنهادات مرتبط با آموزش چه آنهاييکه به مرحله ي تصميم گيري و اجرا ميرسند و چه آنهايي که در مرحله پيشنهاد مانده و در مورد آنها تصميم گيري نميگردد ميبايست در يک مرحله به نام بايگاني مستندات نگهداري گردد، تا بعدها بتوان اين پيشنهادها را بررسي نموده و تصميم گيري هاي لازم و حتي در صورت نياز آمار هاي مختلفي از پيشنهادات را ارايه نمود. در مرحله تامين اعتبار، اعتبار مالي لازم براي طرح آموزشي پيشنهاد شده در نظر گرفته شده و به مرحله بعد که مرحله ((تصميم مالي)) ميباشد فرستاده ميشود در اين مرحله واحد مالي با توجه به بخشنامه هاي داخلي بودجه پيش بيني شده براي اين طرح را تامين نموده و به مرحله ((هماهنگي و پيگيري زير ساختها)) ارجاع ميشود. با توجه به اينکه زير ساختهاي مورد نظر براي طرح پيشنهادي از قبيل محل آموزش سخت افزار مورد نياز و زمانبدي هاي لازم ميبايست توسط مسوول مربوطه آماده گردد، در اين مرحله اين موارد آماده شده و به مرحله ((هماهنگي با مدير گروه هدف آموزش)) ارجاع ميشود مدير گروه با توجه به مواردي که جهت انجام اين طرح آماده گرديده است طرح را براي اجرا به مرحله((اجراي آموزش)) فرستاده و در اين مرحله طرح آموزشي به اجرا در ميايد. پس از اجراي طرح آموزشي ميبايست بازخورد اين طرح در قسمتي مکتوب گردد که اين امر در مرحله ((اخذ بازخورد آموزشي و تحليل نتايج))  صورت ميپذيرد. اين نتايج و اثرات اين طرح آموزشي به همراه تحليلها و مستندات مربوطه به مرحله ((ارجاع به مديريت و بايگاني مستندات رفته)) و در نهايت به مرحله ((بايگاني مستندات)) ارسال ميگرد.آنچه که در اين ميان قابل ذکر ميباشد، اين است در نرم افزار CRM پيشرو طراحي روالها به گونه اي صورت پذيرفته به عنوان مثال با طراحي روال آموزش کليه امور مربوط به آموزش در اين روال صورت پذيرفته و کليه امور به صورت مرحله به مرحله و به همراه مستندات قابل پيوست به آن مرحله قابل گزارش گيري ميباشد.

مقالات مرتبط :

درخواست تماس