دلايل نياز به داشتن باشگاه مشتريان

چگونه مي توان استراتژي هاي مورد استفاده در حفظ وفاداري مشتري را توصيف نمود؟

فورنل  بيان مي کند که استراتژي هاي دفاعي با تلاش براي حفظ مشتريان موجود، به معني رفع موانع تغيير و افزايش رضايت مشتري مي باشد. رفع موانع باعث جلوگيري از  تغييرات پر هزينه مانند تغيير نام تجاري و هزينه هاي مبادله که هزينه هاي احساسي هستند، مي شود.

 

رضايت مشتري منجر به حفظ مشتري شده واين موضوع نيزمنجر به افزايش سود خواهد شد. آنيتا لاندبرگ اين استراتژي به رسميت مي شناسد اما به عنوان استراتژي هاي خاص ذکر نشده است.

يکي از استراتژي هاي به رسميت شناخته شده امروز ايجاد يک رابطه شخصي با مشتريان خود است. با توجه به تاريخ فروشگاههاي چند قسمتي، شرح داده شده ، يکي از اهداف سازمانها اين است که به مشتريان خود خدمات شخصي در تمام چهار حوزه کسب و کار ارايه نمايد. علاوه بر اين او به اين نکته اشاره کرده است که افزايش رقابت در بازار باعث افزايش احترام به مشتري شده که به خوبي توسط مشتريان درک شده و اين نکته باعث افزايش احترام دوطرفه ميگردد. يک عامل مهم براي ايجاد يک رابطه اعتماد با مشتريان در مشتريان وفادار اين است که يک مشتري نه تنها بايد احساس امنيت را با اين شرکت در خريدهاي خاص خود يبيند بلکه با استفاده ازروابط شخصي، ميتوان وفاداري مشتري را افزايش داد. روابط نزديک نيز ممکن است به عنوان يک راه براي ايجاد رضايت مشتري ديده شود. توليد روابط براي حفظ مشتري که به نوبه خود منجر به سود بيشتر است. يکي ديگر از راههاي رضايت مشتري بيرون آمدن کلمه مثبت از دهان است که در حفظ روابط مشتري بسيار مهم است.

اقتباس از برنامه هاي وفاداري مشتري در طول چند سال گذشته افزايش يافته است. هدف اصلي از برنامه هاي وفاداري ايجاد روابط عاطفي است که مزاياي زيادي را براي مشتري و شرکت را ايجاد ميکند.

ايده ايجاد باشگاه مشتري ارتباطي با ازرانتر يا گرانتر فروختن محصول ندارد بلکه مشتري بايد احساس کند که بابت پرداخت پول خدمات بيشتري دريافت مينمايد.مزاياي عضويت در باشگاه مشتريان بوجود آمدن سود بيشتر ميباشد. به عنوان مثال اين سود بيشتر ميتواند شامل حق بيمه، تخفيف، ايميل مستقيم، دعوت به باشگاه مشتري و مجله باشگاه باشد.

سياست عمده در يک شرکت ميتواند احياي روابط با مشتريان قديمي باشد. لذا به جاي ايجاد هزينه براي يافتن مشتري با احياي مشتريان قبلي  هزينه هاي کمتري به شرکت تحميل ميگرددبنابراين داشتن يک شرکت موفق و گردش مالي قوي بطور مستقيم با حفظ مشتريان قبلي ارتباط دارد.

معمولا مديران يک سازمان بر اين باورند که تمام مشتريان بي وفا هستند اما سازمان هاي موفق سعي در کاهش اين باور از طريق بهبود روابط خود با مشتريان مينمايند. براي جلوگيري از اينکه مشتريان دريافت خدمات خود را از سازمان ديگري انجام دهند بايد همچنان به عنوان يک شرکت مدرن، نگه داشتن قيمت مناسب و ارايه خدمات سطح بالا را در اولويت قرار داد که در اينصورت مشتري دريافت خدمات بيشتر از مبلغ پرداخت شده را احساس مي کند.

چگونه مي توان مزاياي نگه داشتن مشتريان وفادار توصيف نمود؟

يک رابطه خوب بين شرکت و مشتري (به عنوان مثال زماني که مشتري وفادار نسبت به شرکت است) منجر به مزاياي مختلف براي مشتري ميگردد. اين مزايا را مي توان به مزاياي کاربردي و اجتماعي تقسيم نمود. مزاياي کاربردي  شامل صرفه جويي در زمان، راحتي، مزاياي اقتصادي و کاهش ريسک ميباشد. انواع مزاياي اجتماعي شامل رابطه خوشايند راحت و همچنين اعتماد نسبت به شرکت ميباشد. به عنوان مثال در يک شرکت بيمه سود اصلي مشتريان وفادار دريافت مزاياي اقتصادي است، چرا که مشتريان وفادار تخفيف، چک حق بيمه و پيشنهاد هاي ويژه را دريافت خواهند کرد. اين را مي توان از طريق يک سياست احياي بسيار خوب براي ايجاد روابط شخصي با مشتريان خود انجام داد. عوامل ديگر مزاياي کاربردي؛ زمان صرفه جويي، کاهش ريسک و .. ميباشد.

يکي ديگر از مزاياي شرکت هاي که داراي مشتريان وفادار  هستند سود توليد ميباشد. مشتريان وفادار هم خود خريد بيشتر انجام داده و هم باعث خريد بيشتر محصولات توسط افراد ديگر ميشوند و اين تفاوت بين اين مشتريان و مشتريان غير وفادار است. اين منجر به يک گردش مالي بالاتر براي شرکت خواهد بود.

داشتن مشتريان وفادار به کاهش در هزينه هاي بازاريابي منجر مي شود. زيرا مشتريان وفادار حال حاضر مي دانند که با چه شرکتي در ارتباط هستند و اين شرکت چه سابقه اي دارد، و همچنين کيفيت محصولات شرکت را نيز ميدانند. بنابراين زماني که شرکتي باشگاه مشتريان را اجرا ميکند نيازي به بازاريابي با حجم گسترده ندارد.

از مزاياي ديگر داشتن باشگاه مشتري داشتن ارتباط خوب با مشتريان و در نتيجه کسب شهرت در بازار ميباشد. کسب شهرت در بازار يک پروسه زمانبر و پر هزينه ميباشداما داشتن ارتباط خوب با مشتريان باعث گسترش اين شهرت در بازار ميگردد.

با توجه به موارد بالا نياز به ارايه يک سيستم نرم افزاري مناسب جهت پياده سازي باشگاه مشتريان وجود دارد. که شرکت به سامان پيشرو رايانه  با داشتن نرم افزار باشگاه مشتريان پيشرو قادر به ارايه اين سيستم ميباشد.

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس