با توجه به فرآيندهايي كه در مقاله هاي قبلي توضيح داده شده، مشخص گرديد كه در نرم افزارCRM پيشرو ايجاد روال يكي از مهمترين بخشهاي مربوط به نرم افزار CRM پيشرو ميباشد. يكي ديگر از روالهايي كه در سازماني كه در مقاله هاي قبلي در رابطه با آن صحبت شد، ايجاد گرديد؛ روال تبليغات ميباشد. در واقع با طراحي و اجراي روال تبليغات يكي از مهمترين مباحث مربوط به جذب درآمد در هر سازمان طراحي شده و به اجرا  در مي آيد.

با توجه به اينكه در نرم افزار CRM پيشرو روند طراحي يك روال به سادگي قابل پياده سازي ميباشد، كارشناسان اين سازمان مراحل طراحي و اجراي اين روال را در نرم افزار CRM پيشرو عملياتي نمودند. به اين منظور از منوي اطلاعات پايه گزينه تعريف روال را انتخاب نموده و در فرم طراحي روال اقدام به چيدمان مراحل اين فرآيند نمودند.

 بررسي روال تبليغات در CRM

نمونه طراحي شده اين فرآيند در زير آمده است:

 ّررسي روال تبليغات در CRM

بر مبناي فرآيند طراحي شده زماني كه سازمان تصميم به اجراي تبليغات در مجموعه خود مينمايد، بااستفاده از اين روال، مرحله اول يعني مرحله تبليغات اجرايي ميگردد. با استفاده از فرمهاي مرتبط با اين مرحله ميتوان آمار و اطلاعات مورد نياز در اين مرحله را وارد نمود. سپس بر طبق روال طراحي شده در نرم افزار CRM پيشرو به مرحله نياز سنجي تبليغات ارجاع ميگردد. در اين مرحله تبليغات پيشنهاد شده نياز سنجي شده و هزينه هاي برآورد شده براي اين كمپين بررسي ميگردد. سپس اين تيكت به مرحله تاييد برنامه تبليغاتي ارجاع ميگردد. در اين مرحله با توجه به هزينه هاي برآورد شده و زمان اجراي آن و همچنين ابزار مورد نياز بررسي نهايي صورت ميگيرد. در صورتي كه اين برنامه پيشنهادي مورد تاييد مديريت قرار نگيرد، جهت بايگاني مستندات و مراجعات بعدي به مرحله بايگاني به همراه مستندات ميرود. اما در صورتي كه اين پيشنهاد مورد تاييد قرار گيرد به مرحله تامين اعتبار (بر اساس مقررات مالي) ارجاع داده ميشود. در صورت عدم تامين بودجه كافي اين تيكت به مرحله تصميم مالي ريالي خارج از  محدوده تصميم گيري و از آنجا به مرحله بايگاني به همراه مستندات ميرود. در صورت تامين بودجه كافي و آمادگي براي اجراي اين طرح اين تيكت به مرحله اجرايي ساختن طرح رفته و در انجا عمليات مرتبط با اجرايي ساختن طرح صورت ميپذيرد. بر حسب پيشنهاد مورد نظر اين عمليات ميتواند موارد مختلفي باشد، و براي هر نوع عمليات ميتوان فرمهاي مختلفي جهت ثبت عمليات طراحي نمود. همانگونه كه بارها توضيح داده شده است در نرم افزار CRM پيشرو اين قابليت وجود دارد كه در مراحل مختلف طراحي شده در يك روال، فرمهاي مختلفي را طراحي نمود و آن فرم را به آن مرحله منتسب نمود. در اين حالت زماني كه بر مبناي روال، تيكت مورد نظر به آن مرحله برسد، در آن مرحله ميتوان از فرم طراحي شده ي مخصوص آن مرحله استفاده نمود.  پس از اينكه در اين مرحله كار مورد نظر صورت پذيرفت اين تيكت به مرحله پايش و ارزيابي رفته و در اين مرحله بر اساس شاخصهاي در نظر گرفته شده ارزيابي هاي مربوط به آن صورت ميپذيرد. در صورتي كه بر مبناي ارزيابي صورت پذيرفته شده روند اجراي عمليات قابل قبول باشد، اين تيكت به مرحله اتمام ارجاع داده شده و روال پايان ميابد.  اما در صورتي كه بر مبناي ارزيابي صورت گرفته اجراي اين فرآيند نيازمند بازنگري و اصلاح باشد جهت انجام اين مورد به مرحله بازنگري و اصلاح ارجاع داده شده و پس از آن نيز به مرحله تصميم گيري شورايي ارجاع ميگردد. در اين مرحله روند اجراي عمليات مرتبط با اين تبليغات بررسي شده و در مورد موفقيت يا عدم موفقيت آن تصميم گيري ميگردد. نتايج اين تصميم گيري يا منجر به اين ميشود كه تيكت مجدداً به مرحله پايش و ارزيابي رفته و در آنجا بررسي مجدد گردد و يا در صورتي كه كار از نظر شورا به مرحله اتمام رسيده باشد، به اين مرحله ارجاع داده شده و اين طرح در اين روال كه در نرم افزار CRM پيشرو طراحي گرديده است به اتمام ميرسد.

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس