منافع CRM  براي مشتريان

با بررسي مطالعات قبلي، آنچه که نمود پيدا ميکند موارد زير ميباشد:

  • بهبود خدمات به مشتريان
  • افزايش خدمات شخصي
  • پاسخگويي به نيازهاي مشتري
  • تقسيم بندي و ضوابط
  • بهبود سفارشي سازي بازاريابي
  • ادغام چند کار در يک کار
  • صرفه جويي در زمان
  • بهبود دانش مشتري
  1. بهبود خدمات به مشتريان

در رابطه بين يک مشتري و شرکت، کانالهاي ارتباطي اغلب کانال هاي معمول مانند تلفن يا ايميل ميباشد، که در آن مشتري يک نگراني و يا درخواست خود را که مي خواهد حل و فصل شود به طور منظم براي شرکت ميفرستد. خدمات CRM باعث ميشود تا اين تماسها بصورت متمرکز در يک جا جمع آوري گردد.

 دلايل استفاده از CRMقسمت دوم

 به عنوان مثال، نرم افزار مرکز تماس (Call center)، براي اتصال يک مشتري به مدير يا کسي که بهتر مي تواند به آنها در حل مشکل موجود ياري رساند، بزرگترين نقش را دارد. اين قسمت يکي  از توانايي هاي CRM است که مي تواند در شرکت ها و سازمانها پياده سازي شود. شناخت و استفاده از اين نوع از خدمات مي تواند به شرکت در جهت بهبود رابطه شرکت با مشتريان خود کمک کند "دانش براي بهبود خدمات به مشتريان".  و همچنين مي تواند بهره وري را افزايش دهد و باعث به حداقل رساندن هزينه هاي خدمات سفارشي، شناسايي و پاداش دادن به مشتريان سودآور، ايجاد و برنامه ريزي قرار ملاقات با مشتري، سفارشي سازي با استفاده از روشهاي بازاريابي، ارسال پيام به مشتريان فردي، ارائه ارتباطات چند کاناله و ... شود. پاسخگويي به نيازهاي مشتري برخي از توانايي هاي برنامه هاي کاربردي CRM  است که مي تواند بر کيفيت خدمات به مشتريان تاثير بگذارد. کسب و کار با کيفيت، خدمات بالا ميخواهد  که ميبايست نيازهاي مشتري را برآورده سازد. بهبود کيفيت خدمات به مشتريان يکي از دستاوردهاي مهم استفاده از CRM در هر شرکت است. دسترسي به اطلاعات و جذب مشتري، افزايش خدمات شخصي و پاسخگويي بيشتر به نيازهاي مشتري مواردي هستند که در اين دسته قرار ميگيرند.

  1. افزايش خدمات شخصي (سرويس يک به يک)

يک به يک سرويسي در مورد افراد و يک شخص در سازمان است. برقراري ارتباط با فروش ، تعمير و نگهداري افراد با ارائه يک تجربه شخصي خاص و قابل توجه مي تواند به عنوان خدمات به فرد محسوب شود. توانايي و مهارت درک مشتري، نيازها و الزامات با پرسيدن سوال و گوش دادن به پاسخ هاي مشتري ميتواند عامل موثري در جهت حفظ تک تک مشتريان باشد.

 دلايل استفاده از CRMقسمت دوم

ارتباط با مشتريان در طول يک معامله، توليد و خدمات ميبايست يک رابطه رضايت بخش باشد. خدمات شخصي به سادگي بايد خدماتي بهتر از خدمات معمول که نيازهاي اوليه ي  فرد به حساب نميايد باشد. اين موضوع يعني اينکه به مشتري چيزي بيشتر از نيازهاي اعلام شده اش بدهيد. بنابراين يکي از اين روشها داشتن يک استراتژي براي ديدار با مشتري وبراي شنيدن نيازهاي او است که اين کارباعث ميگرددکه آنها تبديل به يک مشتري خوشحال از طريق ارائه خدمات به فرد گردند.

در مقاله هاي بعدي به ديگر منافع CRM براي مشتريان خواهيم پرداخت.

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس