امروزه شركتهايي كه در زمينه ماركتينگ (نرم افزار بازاريابي)  موفق بوده اند اهميت كيفيت محصول و ارائه خدمات به مشتريان را بيشتر درك نموده اند. اين شركت و سازمان ها متوجه شده اند كه تمركز بر نيازهاي مشتريان به معني توجه به كيفيت محصول و ارائه خدمات به مشتريان است. هر سازمان مشتري گرا بايد به اين دو نكته مهم توجه نمايند.

بسياري از سازمان ها و شركت ها كه قبلاً از نظر تكنولوژي، اندازه و يا قيمت پايين هميشه پيشتازبوده اند, اكنون با توجه به كيفيت محصول و نوع ارائه خدمات به مشتريان در حال رقابت هستند. مجزا كردن مباحث مرتبط با كيفيت محصول و ارائه خدمات به مشتريان مشكل ميگردد؛ زيرا عرضه ي محصولي با كيفيت بالا قسمتي از ارائه خدمات عالي به مشتريان است و حمايت موثر و بموقع از مشتري مبحث كيفيت را در بر ميگيرد.

مبحث كيفيت برخدمات يا محصول به وسيله يك شركت متمركز ميشود؛ در صورتي كه ارائه خدمات به مشتريان شامل تمام فعاليت هايي است كه سازمان ها براي افزودن ارزش به محصول خود انجام ميدهند.

شركت نرم افزاري به سامان پيشرو رايانه در جهت سهولت در نحوه ارائه خدمات به مشتريان نرم افزار گارانتي (نرم افزارخدمات پس از فروش) را به مخاطبين خود اعم از شركت ها و سازمان هاي اداري ، تجاري، خدماتي، و...پيشنهاد و معرفي مي نمايد. پيش تر نحوه ارائه و استفاده از نرم افزار گارانتي ارائه خواهد شد.

امروزه در بسياري از شركت ها دو مفهوم جديد كيفيت را درراستاي خدمات به مشتريان را مورد بررسي قرار داده اند:

بررسي خدمات پس از فروش در راستاي كيفيت محصول

مفهوم كيفيت

در نگرش سنتي، اين مفهوم بدين صورت بود كه كيفيت محصولات در برگيرنده؛ ويژگي و صفات فيزيكي محصول يا خدمت ارزيابي مي‌شد، ولي امروزه بسياري از شركت ها متوجه شدند كه مطلوب ترين و موفق ترين محصول در جهان اگر نيازها ، خواسته ها و انتظارات مشتريان را برآورده نكند ايده آل محسوب نمي‌گردد.

در نگرش جديد بازارياب ها بايد مواردي از جمله تركيبات مناسب ، عملكرد مناسب ، دوام مناسب و ... را در مورد هر محصول يا خدمت را مد نظر قرار دهند. مشتريان خود نيز به ما كمك ميكنند تا مناسب بودن را شناسايي كنيم و تنها كاري كه شركت ها بايد انجام دهند اين است كه از مشتريان نظرخواهي كنند. كه اين مورد را به طور خيلي روزمره و در تحت عنوان گزارش جهت بهره گيري از نظرات مشتريان ميتوان در برنامه به سامان پيشرو رايانه قابل اجرا و مشاهده است. در جهت بهود كيفيت و بهره بردن از نظرات مشتريان ميتوان با استفاده نرم افزار بازرگاني ( نرم افزارخدمات پس از فروش) به سامان پيشرو به اين امر مهم دست يافت.

بررسي خدمات پس از فروش در راستاي كيفيت محصول

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس