در اين مقاله آخرين مورد مربوط به دلايل استفاده از نرم افزارCRM توسط مشتريان را بررسي مينماييم:

  • بهبود آگاهي از مشتري:

رديابي رفتار مشتري و سليقه مشتري يك انگيزه براي يك شركت براي پياده سازي سيستم CRM است. شركت ها مي توانند با استفاده از اين اطلاعات سعي در ايجاد و توسعه محصولات و خدمات پيشرفته تري نمايند.از آنجا كه دانش مشتري به سرعت در حال تغيير است برنامه هاي كاربردي نرم افزارCRM كمك به سازماندهي و بهبود دانش شركت در مورد مشتريان با تجزيه و تحليل رفتار خريد از طريق كانال هاي مختلف مينمايد. سيستم هاي CRM را ميتوان به عنوان  يك مزيت رقابتي در بهبود شركت با استفاده از مجموعه اي از اطلاعات مربوط به مشتري در سفارشي كردن محصول و خدمات با توجه به نيازهاي مشتري در نظر گرفت.  

 دلايل استفاده از CRM قسمت پنجم

برنامه هاي كاربردي مديريت ارتباط با مشتري به شركت ها در جمع آوري و استفاده از دانش مشتري از طريق دو مكانيسم كمك ميكند. اول، برنامه هاي كاربردي نرم افزارCRM فعال و ضوابط كاركنان جهت تماس با مشتريان براي ثبت اطلاعات مربوط به هر معامله مشتري، دوم اطلاعات گرفته شده را مي توان پردازش و به دانش مشتري بر اساس قوانين پردازش اطلاعات و سياست هاي سازماني تبديل نمود.

  • نتيجه

فن آوري هاي جديد با شتاب دادن به سرعت دانش و اطلاعات شركتها را تحت تاثير قرار داده اند. امروزه، مديران و صاحبان به تدريج در مورد استفاده از نرم افزارCRM در شركت براي بهبود درآمد و سود، كيفيت محصول و خدمات، حفظ و رضايت مشتري متقاعد شده اند. با اجراي يك نرم افزارCRM موفق، از مزاياي در حال ظهور اين سيستم ميتوان استفاده نمود. اگر چه بسياري از منافع براي شركت هايي كه نرم افزارCRM را اجرا نموده اند ديده شده، اما برخي از مزايا كه تاثير مثبت بيش از حد بر مشتريان داشته وجود دارد. پس اين موضوع  مي تواندبه روشني  به نفع سازمان بوده و همچنين  مشتريان را تحت تاثير قرار دهد. روشن است كه سازمانها با استفاده و اجراي نرم افزارCRM در مورد ارتباط با مشتريان، به طور مستقيم و غير مستقيم از اين مشتريان سود خواهند برد.

اين مطالعه و طبقه بندي آن نشان مي دهد كه مهم ترين مزاياي نرم افزارCRM از مشتري از طريق مشاهده و مرور مطالعات انجام شده بوده و در نتيجه مزاياي اعلام شده محدود است. از آنجا كه دامن مطالعات ما محدود است، مزاياي ديگري نيز وجود دارد كه در اين مقاله به بررسي آنها پرداخته نشده است.

دلايل استفاده از CRM قسمت پنجم

با توجه به شركت مورد بررسي ميتوان فهميد كه به صورت واضح در هر شركت ميبايست تلاش براي حفظ مشتري موجود نمود. واضح است كه ارتقاء و بهبود نحوه ارتباط با مشتريان تاثير مثبت در رضايت و حفظ مشتري ميگذارد.  بنابراين رضايت مشتريان به معناي افزايش درآمد كسب و كار ميباشد. در نتيجه ضروري است سياست گذاران و استراتژيست  هاي شركت ها و سازمانها براي درك مزاياي نرم افزارCRM با مشتريان سازمان ارتباط برقرار نمايند كه نظريات مشتريان و پياده سازي اين نظريات در نرم افزارCRM  توسط سازمان در نهايت مي تواند به رضايت مشتري منجر شود.

 

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس