حوالجات ارزي :

امروزه روش هاي نويني براي تبادل ارز در سراسر دنيا وجود دارد كه يكي از معتبر ترين و اصولي ترين روش ها ارسال و دريافت حوالجات ارزي مي باشد. تعريف كلي ازحواله ارز در حقيقت انتقال يا دريافت ارز به منظور دريافت ارز از يك شخص و پرداخت آن به شخص ديگر ميباشد واز طريق يكي از شعب در مقصد دريافت ميشود كه اين كار به وسيله نرم افزار صرافي پيشرو صورت خواهد گرفت.

نحوه اجراي حوالجات ارزي در نرم افزار پيشرو 

در فرم حوالجات ارزي ارسال حوالجات مي تواند ارزي يا ريالي باشد كه در هر دريافت ارزي همزمان و به صورت اتوماتيك در نرم افزار يك رسيد منبع(منظورازمنبع ،منبعي است كه ارز دريافتي وارد آن مي شود) به تعداد و مبلغ ارز دريافت شده صادر مي شود و درازاي هردريافت ريالي نيز يك فاكتورفروش در نرم افزار به نام مشتري و با همان تعداد ومبلغ و ازمنبع اعتباري صادر مي گردد. نحوه دريافت در سيستم پيشرو به دو صورت مي باشد:

 

  1. دريافت ارز يا ريال در مبدأ (درصورت دريافت ريالي ازمنبع اعتباري استفاده مي شود)
  2. دريافت كارمزد به صورت ارز يا ريال 

دريافت ارزي:

در صورتي كه دريافت به صورت ارزي باشد در فرم حوالجات نرم افزار نوع ارز، تعداد، في، منبع و نوع مشخص خواهند شد.

دريافت ريالي:

درصورتي كه دريافت ريالي باشد از منبع اعتباري استفاده مي شود. براي مثال شخصي مي خواهد به اندازه دو ميليون تومان ،دلارحواله كند. پس مقدار ريالي آن دريافت شده به منبع اضافه ميشود تبديل شده و ارسال حواله انجام مي گيرد. در نرم افزارصرافي پيشرو امكان تعريف كامزد وجود دارد كه كارمزد مي تواند ارزي يا ريالي باشد. به ازاي هر كارمزد ارزي يك رسيد منبع وبه ازاي هر دريافت ريالي يك دريافت نقدي صادر مي گردد.

پس از دريافت از مبدا اطلاعات همكار تجاري كه در حقيقت مربوط به شعبه اي كه وظيفه پرداخت حواله را به گيرنده بعهده دارد ثبت خواهد شد .بعد ازثبت اطلاعات در اين بخش بصورت اتوماتيك يك تبادل ارزي ثبت مي شود كه در آن همكارتجاري بستانكار مي گردد و اگر همكار تجاري در ازاي كار انجام شده كارمزدي دريافت كند در نرم افزار در بخش كارمزد پرداختي درج ميشود.

نحوه اجراي حوالجات ارزي در نرم افزار پيشرو

در فرم حواله دريافتي نيز با انتخاب همكار تجاري درج نوع حواله و مقدار آن و ثبت كارمزد دريافت حواله انجام ميشود. در نرم افزار پيشرو پس از ثبت همكار تجاري بدهكار ميگردد.

 

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس