در صرافي هايي كه داراي  باجه هاي متفاوت جهت خريد و فروش ارزهاي مختلف و مسكوكات هستند مي توان از امكاني در نرم افزار صرافي به نام باجه استفاده نمود.

اين امكان داراي 4 فرم زير مي باشد:

تعريف باجه

تعيين شرايط باجه

انتقال بين باجه ها

صورت تحويل باجه

تعريف باجه:

با زدن كليد تعريف باجه ، فرم زير باز مي شود . در اين فرم نام تمامي كامپيوتر هايي كه در شبكه شما وجود دارند آورده مي شود.  هركدام از اين كامپيوترها مي تواند يك باجه باشد. براي اينكه كامپيوتر شما شرايط باجه را داشته باشد بايد تيك باجه فعال شود. هريك از باجه ها مي تواند به يك منبع تخصيص يابد

 امكان ايجاد باجه در نرم افزار پيشرو

 

براي اختصاص باجه به منبع ، فرم منبع را باز نموده منبع را انتخاب كليد انتساب باجه را زده نام باجه را فعال نموده سپس كليد تاييد را مي زنيم.

 امكان ايجاد باجه در نرم افزار پيشرو

تعيين شرايط باجه:

در اين فرم مي توان مشخص نمود كه هريك از باجه ها مجاز به خريد يا فروش كدام يك از ارزها و مسكوكات مي باشند و اين كه هر باجه از هر ارز يا مسكوك حداقل چه تعداد بايد داشته باشد.

 امكان ايجاد باجه در نرم افزار پيشرو

انتقال بين باجه ها:

اين فرم براي انتقال ارز از يك باجه به باجه ديگر مي باشد. براي اين كار باجه مبدا ، باجه مقصد ، نوع ارز و تعدادي كه بايد منتقل شوند را مشخص كرده و سپس ذخيره مي نمايم.

امكان ايجاد باجه در نرم افزار پيشرو 

صورت تحويل باجه:

اين فرم اين امكان را مي دهد كه تعداد ارزها و مسكوكات مورد نظر را به باجه هاي مربوطه تحويل داد و در انتهاي روز كاري نيز مانده ارزها و مسكوكات باجه ها را تحويل گرفت.

امكان ايجاد باجه در نرم افزار پيشرو

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس