در واحدهاي تجاري امروز عمليات مربوط به حسابداري در دو بازه زماني انجام ميشود.

- يكي در طي دوره مالي تعيين شده

-ديگري در پايان هر دوره مالي

اولين عمليات حسابداري كه در طي دوره انجام ميشود شامل جمع آوري اطلاعات مالي واحد تجاري و تجزيه و تحليل آنها و تحليل عملكرد واحد تجاري است. در اين مرحله حسابهاي مناسب با ماهيت صحيح جهت ثبت كل معاملات و عمليات مالي واحد تجاري تعيين شده و در دفاتر روزنامه ثبت ميگردند.

پس از آن در انتهاي دوره مالي دومين عمليات حسابداري انجام ميشود كه شامل انتقال كليه عمليات هاي مالي از دفتر روزنامه به دفتر كل ميباشد. و در اين مرحله در صورت تعيين ماهيت صحيح و ثبت كامل اطلاعات در طي دوره به راحتي ميتوان صورتهاي مالي مورد نياز را تهيه نمود و نهايتا با اختتام سال مالي مانده هاي حساب به دوره بعد منتقل ميگردد.

 

ماهيت حسابها

در سيستم حسابداري ماهيت حساب نشان دهنده اين است كه هر عمليات مالي در كدام سمت يك حساب يعني بدهكار يا بستانكار(افزايشي يا كاهشي)ثبت ميشود. همچنين مانده آن حساب در طي دوره و يا انتهاي دوره مالي (در زمان اختتام سال مالي) در كدام سمت قرار خواهد گرفت .

بر اساس اصول حسابداري و بر اساس معادله حسابداري ، آنچه در سمت راست معادله قرار ميگيرد ماهيت بدهكار و آنچه در سمت چپ معادله قرار ميگيرد داراي ماهيت بستانكار مي باشد.

 

انواع ماهيت حسابها

حسابها بر اساس ماهيت به چهار دسته تقسيم ميشوند:

1-ماهيت بدهكار 2- ماهيت بستانكار 3- ماهيت دوگانه(بدهكار/بستانكار) 4-ماهيت خنثي(بدون ماهيت)

ماهيت حسابها

  • ماهيت بدهكار

در حسابداري ، حسابهايي كه عمليات افزايشي را در سمت بدهكار ثبت و عمليات كاهشي را در سمت بستانكار ثبت ميكنند داراي ماهيت بدهكار هستند. مانده اين حسابها در طي دوره مالي و در پايان آن هميشه بدهكار يا صفر است.

مانند: حسابهاي گروه دارايي جاري ، دارايي ثابت ، هزينه ، بهاي تمام شده

  • ماهيت بستانكار

در حسابداري ، حسابهايي كه عمليات افزايشي را در سمت بستانكار ثبت و عمليات كاهشي را سمت بدهكار ثبت ميكنند داراي ماهيت بستانكار ميباشند. مانده اين حسابها در طي دوره مالي و در پايان آن هميشه بستانكار يا صفر است.

مانند: حسابهاي گروه بدهي هاي جاري، بدهي هاي بلند مدت ، سرمايه و درآمد

  • ماهيت دوگانه(بدهكار/بستانكار)

در حسابداري ، حسابهايي كه عمليات افزايشي و يا كاهشي  را در هر دو سمت بدهكار و يا بستانكار ثبت ميكنند ، داراي ماهيت دوگانه هستند. مانده اين حسابها در طي دوره مالي و در پايان آن ميتواند بدهكار يا بستانكار باشد

مانند: حساب جاري شركا

 

 

  • ماهيت خنثي(بدون ماهيت)

در حسابداري ، حسابهايي هستند كه سه شرط زير را دارا باشند:

  • طرف هيچ حساب مالي قرار نخواهند گرفت
  • در گزارشات مالي ارائه نميشوند يا اگر گزارش شوند تنها جنبه آماري دارند
  • در حسابهاي دريافتي يا پرداختي ثبت همساني دارند

مانند: حساب انتظامي

 

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس