در اين قسمت فاكتور خريد را صادر مي نماييد كه شامل دو Tab است : الف) ثبت خريد        ب)جستجو

نحوه صدور فاكتور خريد و تسويه آن

الف) ثبت خريد:براي ثبت يك فاكتور كليد جديد را فشار دهيد سيستم كد را اتوماتيك به شما مي دهد.طرف حساب را مي توانيد با دكمه F9 يا انتخاب بخش مشخص شده در تصوير فوق انتخاب كنيد.تاريخ سيستم ودر صورت نياز مي توانيد توضيحات را وارد كنيد.كليد مراجع كننده فرمي به صورت زير براي شما باز مي كند.كه مي توانيد مشخصات مراجعه كننده را وارد كنيد.

 

توجه : مراجعه كننده  را اگر در قسمت طرف حساب وارد كرده باشيد پيش فرض در اين بخش قابل مشاهده است.ولي ممكن است شركتي چندين نماينده داشته باشد بديهي است كه در اين قسمت مي تواند مراجعه كننده را تغيير دهد.

نحوه صدور فاكتور خريد و تسويه آن

نكته:با استفاده ازاز اين امكان اطلاعات مراجعه كنندگان مختلف  ،براي هر فاكتور به صورت مجزا،قابل نگهداري است. وبا استفاده از امكان جستجو، پيگيري فاكتور بر اساس اطلاعات مراجعه كنندگان مختلف امكان پذيراست.

پس از ذخيره اطلاعات؛ ارز مورد نظر و منبع مربوطه مشخص مي شود.

مبلغ في واحد را وارد كنيد.سپس مبلغ كل محاسبه مي شود.

نكته:مطابق فرمول (تعداد*في واحد=مبلغ كل) اگردو متغييررا وارد كنيد سيستم، متغيير سوم را بدست مي آورد. مثلا مبلغ كل وفي واحد را وارد كنيد بطوراتوماتيك تعداد واحد اصلي محاسبه مي گردد.

توجه:در صورتيكه بخواهيد تخفيف در قيمت تمام شده ارزتاثيربگذاردمي توانيدازبخش تخفيف  استفاده كنيد.

توجه: بخش في اصلي قيمت تمام شده ارزخريداري شده است ، كه درقيمت گذاري منبع مورد استفاده قرار مي گيرد را نشان مي دهد.

در انتهاي پنجره قسمتي ديده مي شود كه مبالغ اقلام و غيره را نشان مي دهد.

بعد دكمه ذخيره سطر را بزنيد تااطلاعاتي كه وارد كرده ايد ذخيره شود.

در پنجره ، شما كد رسيد را مي بينيد كه اگر روي آن كليك كنيد رسيدي كه  سيستم براي فاكتور خريد، صادر مي كند را نشان مي دهد.

 نحوه صدور فاكتور خريد و تسويه آن

با زدن كليد چاپ  از فاكتور صادر شده مي توان پرينت بگيريد. نوع وحالت آن را مي توانيد تغيير دهيد.عكس زير پيش نمايش چاپ را نشان مي دهد.

 نحوه صدور فاكتور خريد و تسويه آن

با زدن كليد تسويه فرمي باز مي شود كه نحوه تسويه فاكتور را مشخص مي كنيد.

 

 در قسمت  نقد ،مبلغ نقدي فاكتور راوارد كنيد.

 در قسمت چك و پرداخت از حساب با زدن دكمه مشخص شده در تصوير پس از باز شدن فر مهاي مربوطه اطلاعات مربوطه را وارد كرده و ذخيره مي نماييد.

 نحوه صدور فاكتور خريد و تسويه آن

 ب) جستجو: در اين تب شما مي توانيد فاكتورهاي خريدي كه ثبت شده اند را، جستجوكنيد.فيلترهايي در نظر گرفته شده است .كه بعد از مشخص كردن فيلترموردنظركليد تهيه ليست رابزنيد تا ليست جستجو شده نمايش داده شود. 

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس