قيمت گذاري:

جهت به دست آوردن بهاي تمام شده ارزها در هر منبع نياز به قيمت گذاري تا تاريخ مورد نظر است.

سه روش جهت محاسبه بهاي تمام شده وجود دارد:

FIFO,LIFO,Moving average

در هنگام تعريف منابع نحوه قيمت گذاري آنها مشخص مي شود.

 روش قيمت گذاري و به دست اوردن سود وزيان

در فرم قيمت گذاري در هر لحظه مي توان تا هر تاريخي كه مورد نظر است منبع مربوطه را قيمت گذاري كرد و بهاي تمام شده آن را محاسبه نمود در صورتي كه به هر دليلي قيمت فاكتورها تغيير نمود مي توان با زدن دكمه برگشت از قيمت گذاري تا تاريخ مورد نظر قيمت گذاري را تغيير داد.

 روش قيمت گذاري و به دست اوردن سود وزيان

پس از محاسبه بهاي تمام شده جهت مشاهده بهاي تمام شده و سود و زيان احتمالي از فرم گزارشات تحليلي استفاده مينماييد.

در اين فرم براساس فيلترهاي موجود اعم از تاريخ؛ ارز؛منبع و.... با زدن دكمه تهيه ليست گزارش مورد نظر تهيه مي شود و بهاي تمام شده و سود نا ويژه نمايش داده مي شود.

 روش قيمت گذاري و به دست اوردن سود وزيان

در صورت ثبت هزينه ها در بخش چك و بانك؛ با زدن دكمه صورت سود وزيان سود ويژه نيز قابل مشاهده است.

 روش قيمت گذاري و به دست اوردن سود وزيان

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس