فروش

در اين قسمت فاكتور فروش را صادر مي نماييد كه شامل دو Tab است : الف) ثبت فروش        ب)جستجو

نحوه صدور فاكتوردر سيستم صرافي

الف) ثبت فروش:براي ثبت يك فاكتور كليد جديد را فشار دهيد سيستم كد را اتوماتيك به شما مي دهد.طرف حساب را مي توانيد با دكمه F9 يا انتخاب بخش مشخص شده در تصوير فوق انتخاب كنيد.تاريخ سيستم ودر صورت نياز مي توانيد توضيحات را وارد كنيد.كليد مراجعه كننده فرمي به صورت زير براي شما باز مي كند.كه مي توانيد مشخصات مراجعه كننده را وارد كنيد.

توجه : مراجعه كننده  را اگر در قسمت طرف حساب وارد كرده باشيد پيش فرض در اين بخش قابل مشاهده است.ولي ممكن است شركتي چندين نماينده داشته باشد بديهي است كه در اين قسمت مي تواند مراجعه كننده را تغيير دهد.

نحوه صدورفاكتور در سيستم صرافي 

نكته:با استفاده از اين امكان اطلاعات مراجعه كنندگان مختلف ،براي هر فاكتور به صورت مجزا،قابل نگهداري است. وبا استفاده از امكان جستجو، پيگيري فاكتور بر اساس اطلاعات مراجعه كنندگان مختلف امكان پذيراست.

پس از ذخيره اطلاعات؛ ارز مورد نظر و منبع مربوطه مشخص مي شود.

مبلغ في واحد را وارد كنيد.سپس مبلغ كل محاسبه مي شود.

نكته:مطابق فرمول (تعداد*في واحد=مبلغ كل) اگردو متغييررا وارد كنيد سيستم، متغيير سوم را بدست مي آورد. مثلا مبلغ كل وفي واحد را وارد كنيد بطوراتوماتيك تعداد واحد اصلي محاسبه مي گردد.

توجه: در بخش في اصلي؛ في ارز فروخته شده بعلاوه تخفيف(در صورت ثبت تخفيف) نشان داده مي شود.

در انتهاي پنجره قسمتي ديده مي شود كه مبالغ اقلام و غيره را نشان مي دهد.

بعد دكمه ذخيره سطر را بزنيد تا اطلاعاتي كه وارد كرده ايد ذخيره شود.

در پنجره، شما كد حواله را مي بينيد كه اگر روي آن كليك كنيد حواله ي كه  سيستم براي فاكتور فروش، صادر مي كند را نشان مي دهد.

 نحوه صدورفاكتور در سيستم صرافي

با زدن كليد چاپ ازفاكتور صادر شده مي توان پرينت بگيريد. نوع وحالت آن را مي توانيد تغيير دهيد.عكس زير پيش نمايش چاپ را نشان مي دهد.

نحوه صدور فاكتور در سيستم صرافي

با زدن كليد تسويه فرمي باز مي شود كه نحوه تسويه فاكتور را مشخص مي كنيد.

 

 در قسمت  نقد، مبلغ نقدي فاكتور را وارد كنيد.

 در قسمت واريزي نقدي و كارت بانك و چك با زدن دكمه هاي مشخص شده در تصوير پس از باز شدن فرمهاي مربوطه اطلاعات مربوطه را وارد كرده و ذخيره مي نماييد.

 نحوه صدور فاكتور در سيستم صرافي

ب) جستجو: در اين تب شما مي توانيد فاكتورهاي فروشي كه ثبت شده اند را،جستجوكنيد.فيلترهايي در نظر گرفته شده است كه بعد از مشخص كردن فيلترموردنظركليد تهيه ليست رابزنيد تا ليست جستجو شده نمايش داده شود. 

 نحوه صدور فاكتور در سيستم صرافي

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس