صورتهاي مالي

واحد هاي تجاري جهت اتخاذ تصميم هاي مالي مناسب و پرسود براي مجموعه خود نيازمند بازنمايي اطلاعات خلاصه شده و طبقه بندي شده هستند كه به اين گزارشات صورتهاي مالي گفته ميشود. صورتهاي مالي مهمترين بخش نرم افزارهاي حسابداري ميباشند و تهيه اين گزارشات جزء اساسي ترين وظايف حسابداران در هر دوره مالي ميباشد . صورتهاي مالي عبارتند از:

  • صورت سود و زيان
  • تراز نامه
  • صورت گردش وجوه

با توجه به اينكه در مقاله هاي قبلي در مورد سود و زيان  و ترازنامه  بطور مفصل صحبت شد در اين مقاله به صورت هاي گردش وجوه ميپردازيم.

صورت گردش وجوه

صورت گردش وجوه نقد شامل گزارشاتي است كه در آن جريان تمام ورودي و خروجي وجه نقد مجموعه تجاري در يك دوره مالي به صاحبان مجموعه داده ميشود. صورت گردش وجوه اطلاعاتي در مورد بازده سرمايه ، ماليات بر درآمد و فعاليتهاي تامين مالي و ... را ارائه ميكند.

ورود و خروج وجوه در قالب دسته هاي زير قرار ميگيرند:

فعاليت هاي عملياتي – بازده سرمايه گذاري – سود پرداختي بابت تامين مالي – ماليات بر درآمد – فعاليتهاي سرمايه گذاري – فعاليت هاي تامين مالي

فعاليت هاي عملياتي شامل فعاليتهاي اصلي شركت كه منجر به كسب درآمد ميشود ميباشد. معمولا جريان هاي نقدي از فعاليت هاي عملياتي ورويدادهاي اقتصادي ناشي ميشوند كه در تعيين سود عملياتي لحاظ ميگردند.

بازده سرمايه گذاري و سود پرداختي بابت تامين مالي شامل تمام دريافتهاي حاصل از مالكيت سرمايه گذار و تمام پرداخت هايي كه به تامين كنندگان مالي انجام ميشود ، ميباشد.

ماليات بر درآمد تنها مربوط به در آمدهايي ميشود كه شامل ماليات ميشوند.

فعاليتهاي سرمايه گذاري شامل اعطاي وامهاي مورد نظر و دريافت اقساط مربوط به آنها ، خريد و فروش دارايي هاي ثابت كه در سالهاي بعد ميتوانند براي شركت در آمد حاصل نمايند و خريد و فروش اواراق بهادار است.

فعاليت هاي تامين مالي شامل دريافت وجوه از اعتبار دهندگان به صورت استقراض و بازپرداخت مربوط به اين استقراض ها و دريافت منابع وجوه از مالكان و بازگشت سرمايه به آنها خواهد بود.

در شكل زير به صورت گرافيكي موارد توضيح داده شده در بالا نمايش داده شده اند:

 گردش وجوه نقد

با توجه به اين شكل انجام گردش وجوه و نحوه آن ديده ميشود.

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس