برخي از گزارشات بخش منبع سيستم صرافي:

گزارش موجودي منبع:

در اين منو، كد منبع را وارد كرده بر مبناي قيمت يك، قيمت دو، آخرين قيمت فروش، آخرين نرخ حواله گزارش گيري مي كنيم. از منابع مي توانيم به تفكيك گزارش تهيه نماييم. براي گزارشگيري از آخرين نرخ حواله، حواله ما بايستي قيمت گذاري شده و فيلد تا تاريخ وارد شود. مي توانيم گزارش به تفكيك منبع يا موجودي كلي داشته باشيم.

گزارشات بخش منبع سيستم صرافي

گزارش كاردكس:

در اين گزارش مي توانيد كاردكس منبع  يعني وارده و صادره و مانده فعلي و في ارز را مشاهده نماييد . در اين گزارش مي توانيد محدوديت تاريخ را تعيين نموده همچنين اگر چند منبع داريد مي توانيد تعيين نماييد از كدام منبع تا كدام منبع  گزارش داده شود و در صورتي كه فقط گزارش كاردكس يك منبع را مي خواهيد، در قسمت كد منبع، كدمنبع را در هر دو محدوديت يك منبع تعريف نماييد .براي مثال اگربخواهيد فقط  ازمنبع صندوق گزارش بگيريد كد منبع را از 1 تا 1 وارد كنيد.

اگر ارز خاصي مد نظر شماست كه مي خواهيد كاردكس آن ارز را مشاهده نماييد. در قسمت كد ارز، ارز مورد نظر را انتخاب نماييد و باز در اينجا اگر فقط يك ارز مد نظرتان بود در قسمت كدارز، يك كد ارز را وارد كنيد. همين طور مي توانيد كد طرف حساب و كد پروژه را با توجه به نياز خود تعيين نموده پيش نمايش گزارش را  با اعشار يا بدون اعشار، تعدادي و ريالي يا فقط تعدادي  مشخص مي شود.

 گزارشات بخش منبع سيستم صرافي

با زدن كليد چاپ گردش مي توانيد گردش موجودي منبع را ببينيد. شكل زير نمونه يك گردش مي باشد.

 گزارشات بخش منبع سيستم صرافي

كليد گزارش، كاردكس را نمايش مي دهد.

 گزارشات بخش منبع سيستم صرافي

نمايش موجودي لحظه اي:

در صورت باز كردن اين فرم مي توان موجودي هر منبع را بصورت همزمان با انجام عمليات در فرم هاي ديگر مشاهده نمود.

 گزارشات بخش منبع سيستم صرافي

مي توان منبع مورد نظر را انتخاب نمود و حتي چيدمان ارزهاي نمايش داده شده را با زدن دكمه مشخص شده در تصوير تغيير دادن و ذخيره نمود و در هر بار باز شدن فرم با چيدمان مورد نظر نمايش داده شود.

 گزارشات بخش منبع سيستم صرافي

 

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس