گزارش فروش:

 در نرم افزار صرافي پيشرو با استفاده از منوي گزارش فروش مي توانيد از كليه فروش هاي خود گزارشات خاصي تهيه كنيد.

گزارش خود را مي توانيد در بازه تاريخ مشخصي تنظيم كنيد. همچنين مي توانيد كد طرف حساب، كد گروه كالا، كد نوع كالا، كد كالا و حتي بر اساس نام كاربري كه فروش را ثبت كرده است گزارش هاي خود را تنظيم  كنيد.

 برخي از گزارشات مهم بخش خريد و فروش سيستم صرافي

 

قسمت بعدي انتخاب محتويات گزارش مي باشد. مي توان فروش يا برگشت از فروش يا هردو را انتخاب كنيد.

 

برخي از گزارشات مهم بخش خريد و فروش سيستم صرافي 

 

اگر مي خواهيد گزارش به تفكيك كالا باشد كليد زيررا فشار دهيد.

 برخي از گزارشات مهم بخش خريد و فروش سيستم صرافي

به همين ترتيب گزارش به تفكيك مشتري نيز قابل تهيه است. در نهايت در پايين فرم نيز انواع چاپ هاي مختلف قابل انتخاب مي باشد.

 

برخي از گزارشات مهم بخش خريد و فروش سيستم صرافي 

گزارش خريد:

با استفاده از منوي گزارش خريد مي توانيد از كليه خريدهاي خود گزارشات خاصي تهيه كنيد.

گزارش خود را مي توانيد در بازه تاريخ مشخصي تنظيم كنيد.همچنين مي توانيد كد طرف حساب، كد گروه كالا، كد نوع كالا، كد كالا و حتي بر اساس نام كاربري كه خريد را ثبت كرده است گزارش هاي خود را تنظيم  كنيد.

 

برخي از گزارشات مهم بخش خريد و فروش سيستم صرافي 

قسمت بعدي انتخاب محتويات گزارش مي باشد. مي توان خريد يا برگشت از خريد يا هردو را انتخاب كنيد.

 

برخي از گزارشات مهم بخش خريد و فروش سيستم صرافي

 

اگر مي خواهيد گزارش به تفكيك كالا باشد كليد زير را فشار دهيد.

برخي از گزارشات مهم بخش خريد و فروش سيستم صرافي

به همين ترتيب گزارش به تفكيك مشتري نيز قابل تهيه است.در نهايت در پايين فرم نيز انواع چاپ هاي مختلف قابل انتخاب است.

 

برخي از گزارشات مهم بخش خريد و فروش سيستم صرافي

 

گزارش وضعيت طرف حساب:

در اين فرم مي توانيم  براي طرف حساب خاص گزارشي از خريد، فروش، برگشت از خريد، برگشت از فروش، اسناد دريافتي پاس شده  و... تهيه نمود.

 

برخي از گزارشات مهم بخش خريد و فروش سيستم صرافي

 

با انتخاب هر يك از چاپ ها مي توان چاپ هايي با ظاهر متفاوت و جزئيات مختلف همانند نمونه هاي زير تهيه نمود:

 

برخي از گزارشات مهم بخش خريد و فروش سيستم صرافي

 

برخي از گزارشات مهم بخش خريد و فروش سيستم صرافي

 

ليست اسامي مشتريان:

در اين فرم ميتوان كليه مشتريان بدهكار؛ بستانكار؛ بي حساب و يا كليه آنها را با آخرين مانده گزارش گرفت. اين گزارش را مي توان بر اساس فيلترهاي موجود در فرم اعم از تاريخ؛ طرف حساب و ... تهيه نمود. در اين گزارش حتي مي توان ليستي از مشتريان كه در بازه زماني مورد نظر عمليات خريد و فروش نداشته اند را تهيه نمود.

 

برخي از گزارشات مهم بخش خريد و فروش سيستم صرافي

 

 

 

 

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس