در مقاله قبل گفتيم كه نرم افزار حسابداري پيشرو به حسابداران اين امكان را خواهد داد كه در انتهاي دوره مالي به دو روش اختتام سال مالي را انجام دهند حال به بررسي آنها مي پردازيم:

اختتام سال مالي و شروع دوره مالي جديد

 

 

در اين حالت ابتدا نام ديتابيس جديد و نام كاربر اختتام دهنده سال مالي مشخص ميشود. پس آن دوره مالي جديد در ديتابيس تعريف ميشود. پس از بررسي تراز بودن تمام اسناد در دوره مالي ، فرمي نمايش داده ميشود كه وضعيت پايان دوره حساب هاي دائم را نمايش ميدهد. و در صورتي كه حساب از ماهيت خود پيروي نكرده باشد حسابدار را راهنمايي مي كند تا مشكل را برطرف نمايد و اين نكته جزء بارزترين ويژگي هاي نرم افزار حسابداري پيشرو مي باشد.

ماهيت حسابهاواختتام سال مالي بخش دوم 

پس از آن انتخاب سطح جهت اختتام كه ميتواند شامل سطوح مختلف باشد انجام ميگيرد . اين مورد نيز جزء ويژگي هاي ديگر نرم افزار حسابداري پيشرو ميباشد. پس از انجام اين مراحل حسابدار ، حساب سود و زيان كه براي بستن حسابهاي موقت استفاده ميشود را انتخاب نموده و حسابهاي موقت بسته ميشود.

ماهيت حسابهاواختتام سال مالي بخش دوم

با بسته شدن حسابها و تعيين آيتمهاي منتقل شونده به ديتابيس جديد ، سال مالي بسته مي شود.

 ماهيت حسابهاواختتام سال مالي بخش دوم

در پايان دوره مالي قبل سند اختتاميه و در ابتداي دوره مالي جديد سند افتتاحيه به صورت اتوماتيك ثبت ميشود.

 

اختتام سال مالي و شروع دوره مالي جديد در ادامه دوره مالي

در صورتي كه حسابداران مجموعه ها تمايل به اختتام دوره مالي در ادامه همين دوره مالي داشته باشند، پس از بررسي تراز بودن تمام اسناد در دوره مالي ، فرمي نمايش داده ميشود كه وضعيت پايان دوره حساب هاي دائم را نمايش ميدهد. و در صورتي كه حساب از ماهيت خود پيروي نكرده باشد حسابدار را راهنمايي مي كند تا مشكل را برطرف نمايد. اين نكته جزء بارزترين ويژگي هاي نرم افزار حسابداري پيشرو مي باشد.

ماهيت حسابهاواختتام سال مالي بخش دوم

پس از انجام اين مراحل حسابدار، حساب سود و زيان كه براي بستن حسابهاي موقت استفاده ميشود را انتخاب نموده و حسابهاي موقت بسته ميشود.

ماهيت حسابهاواختتام سال مالي بخش دوم 

با تاييد اين مرحله اختتام سال مالي اتمام نيافته است و با انتخاب مجدد اختتام سال مالي و تعيين سطح اختتام پيامي مبني بر اختتام سال مالي و انتقال به دوره مالي بعد داده ميشود.

به اين ترتيب اختتام دوره مالي انجام ميشود. از مهمترين ويژگي هاي اختتام دوره مالي در نرم افزارهاي يكپارچه پيشرو امكان تعيين آيتمهاي منتقل شونده به ديتابيس جديد است . اين ويژگي سبب ميشود، شماره فاكتورها در دوره مالي جديد از يك شروع مي شود و اين مورد سازگار با قوانين ماليات است همچنين مانده تمام آيتمها شامل : طرف حساب ، مانده بانك ها و مانده حسابهاي دائم ...... به ابتداي دوره مالي مجزا منتقل ميگردد.

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس