گزارشات چك وبانك سيستم صرافي:

در نرم افزار صرافي قسمت خزانه داري براي ثبت دريافت و پرداخت و گردش وجوه نقد در فرم هايي كه در اين مقاله توضيح داده خواهد شد.  

گزارش بانك-جزئيات:

در اين فرم كاربر قادر است ريز عمليات هر حساب بانكي را بطور مجزا تهيه نمايد.

 

گزارشات چك وبانك سيستم صرافي

 

با انتخاب بازه زماني و حساب مورد نظر و همچنين زدن دكمه چاپ گزارشي همانند زير مشاهده خواهد نمود:

 

گزارشات چك وبانك سيستم صرافي

 

گزارش بانك-خلاصه:

اين گزارش خلاصه كل حسابها را به كاربر نشان مي دهد. اگرگزينه (بازه اي) را انتخاب كنيد بايد بازه تاريخ را مشخص كنيد. همانطور كه در تصوير مشاهده ميشود اگرگزينه (تا تاريخ) خاص را انتخاب كنيد كافيست تاريخ انتهايي را مشخص نماييد.

 

گزارشات چك وبانك سيستم صرافي

 

در صورت انتخاب حالت بازه اي چاپي همانند زير داده مي شود.

 

گزارشات چك وبانك سيستم صرافي

در صورت انتخاب حالت (تا تاريخ) در يك بازه زماني خاص چاپ زير نمايش داده مي شود.

 گزارشات چك وبانك سيستم صرافي

گزارش صندوق:

در اين فرم مي توان از صندوق ريالي صرافي گزارش تهيه نمود

در اين گزارش آيتمهاي را كه در گزارش صندوق دخيل هستند را مي توان انتخاب نمود تا فقط اين عمليات بر گزارش صندوق تاريخ مورد نظر تاثير بگذارد.

 

گزارشات چك وبانك سيستم صرافي

 

حال پس از زدن دكمه چاپ؛ چاپي مانند زير نمايش داده خواهد شد.

 گزارشات چك وبانك سيستم صرافي

 

 

 

 

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس