همانطور كه ميدانيد به واحد هايي كه انجام عمليات مربوط به آنها مشمول هزينه مي شود مركز هزينه مي‌گويند. به عبارتي مركز هزينه بخشي از واحد توليدي است كه در آنجا براي توليد محصول و يا انجام خدمات هزينه‌اي صورت مي‌پذيرد. هرچه تعداد مراكز هزينه بيشتر باشد، كنترل هزينه با دقت بيشتري صورت مي‌پذيرد.

در صورت استفاده از مراكز هزينه، بايد ارتباط عمليات مربوط به هر مركز با مركز هزينه مشخص شده و سهم هر مركز هزينه در انجام كار تعيين گردد. در حسابداري نيز با استفاده از حساب تفصيلي شناور مي توان بين مركز هزينه، عمليات مربوطه و سند حسابداري ارتباط لازم را ايجاد كرد.

 

 

در نرم‌افزار حسابداري پيشرو رايانه، امكان برقراري ارتباط بين تمام عمليات خريد و فروش، انبار و همچنين چك و بانك(خزانه داري) با مراكز هزينه وجود دارد. به عنوان مثال چنانچه براي خريد انجام شده، هزينه اي صورت گرفته باشد و اين هزينه مربوط به مركز هزينه خاصي باشد، كافيست در فرم مربوطه و در زمان ثبت عمليات، مركز هزينه را مشخص كرده و در بخش مربوط به ثبت هزينه، مبلغ هزينه مورد نظر را درج كنيد. بعد از ثبت مبلغ هزينه و با انجام تسهيم هزينه، سيستم به صورت خودكار مبلغ هزينه را بين كالاهاي مربوط به رسيد تسهيم خواهد كرد. نرم افزار پيشرو رايانه امكان گزارشگيري براساس مركز هزينه را در گزارشات مربوط به انبار مي دهد.

همچنين براي بخش مربوط به ارتباط مركز هزينه و همچنين هزينه به حسابداري نيز حسابدار مجموعه مي تواند با استفاده از امكانات نرم افزار پيشرو رايانه و علاوه بر تعيين كدينگ لازم براي صدور سند حسابداري مربوط به عمليات مختلف بازرگاني، به راحتي حساب تفصيلي و يا تفصيلي شناور مربوط به مركز هزينه و همچنين كد حساب و تفصيلي مربوط به هزينه را مشخص نمايد تا در زمان انجام صدور سند خودكار، نرم افزار بدون هيچ مشكلي سند حسابداري مربوطه را صادر نمايد.

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس