نسبت هاي مالي

يكي از ابزارهايي كه براي تعيين موقعيت مالي شركتها مورد استفاده قرار مي‌گيرد، تجزيه و تحليل نسبتهاي مالي است. در واقع نسبتهاي مالي واقعيتهاي مهمي را در ارتباط با عمليات و وضعيت مالي يك شركت آشكار مي‌سازد. فايده محاسبه نسبتها آن است كه رابطه بين اقلام عمده صورتهاي مالي دقت پيدا ميكند. همچنين با استفاده از آن مشكلات و نقاط ضعف و قوت مالي شركت‌ها تعيين مي‌گردد. البته نسبت‌ها وقتي بيشتر مفهوم پيدا ميكنند كه با ساير نسبتها در گذشته همان شركت و يا با موسسات مشابه و يا با استانداردهاي مطلوب صنعت مربوطه مقايسه شوند.

براي ارزيابي كيفي از اطلاعات كمي و ارائه گزارش به ميزان نياز استفاده كننده گان و طبقه بندي و خلاصه صورتهاي مالي وبيان نسبي اطلاعات مطلق صورتهاي مالي بين ارقام اقلام موجود در اين صورتها رابطه رياضي به صورت نسبت برقرار ميشود

نسبت هاي نقدينگي : جهت ارزيابي توان نقدينگي شركت است كه پشتوانه بازپرداخت بدهيهاي جاري شركت است
الف : نسبت جاري : دارايي جاري/بدهي جاري(رقم بالاتر وضعيت نقدينگي بهتر است و كلا كمتر از 2 مطلوب نمي باشد)
ب : نسبت آني: ( دارايي هاي جاري – دارايي هاي غير سريع (موجودي كالا ))/ بدهي جاري (بهتر است از يك كمتر نباشد ) نسبت جاري – نسبت آني = موجودي كالا/ بدهي جاري

نسبت هاي اهرمي : ميزان استفاده از بدهي را شركت نشان ميدهد كه شاخص ريسك مالي شركت است
الف : نسبت بدهي :كل بدهي / كل دارايي % ( ميزان وجوهي را نشان ميدهد كه بوسيله بدهي تامين شده است )
ب : نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام : كل بدهي / حقوق صاحبان سهام % ( ميزان بالاي اين نسبت نشانگر ريسك بالاي شركت است و وام دهندگان در آتي يا قرض نخواهند داد ويا بهره بالا طلب خواهند كرد)
پ : نسبت پوشش هزينه هاي بهره : سود قبل از كسر بهره و ماليات / هزينه بهره (نماينگر تعداد دفعاتي است كه سود مي تواند بهره را پوشش دهد . نسبت بالا نشانگر توان بالاي پرداخت بهره و پايين بودن ريسك شركت خواهد بود )

نسبت هاي فعاليت (كارايي) : نشانگر كارايي شركت در استفاده از منابع و دارايي ها است
الف : نسبت گردش موجودي كالا : قيمت تمام شده كالاي فروش رفته يا (فروش)/ موجودي كالا
(مرتبه بالا نشاندهنده كارايي بالا در استفاده از موجودي كالا ميباشد – نشانه مديريت كالا مي باشد)
دوره سرمايه گذاري موجودي كالا = 360/ نسبت گردش موجودي كالا
(نشانگر دوره متوسط سرمايه گذاري بر روي موجودي كالا است )
ب : نسبت گردش دارايي هاي ثابت: فروش / دارايي هاي ثابت
(مرتبه بالا نشانگر كارايي بالا در استفاده از دارايي هاي ثابت است)
پ : نسبت گردش مجموعه دارايي ها: فروش / كل دارايي ها
(مهمترين نسبت براي اندازه گيري كارائي كه نشانگر كل منابع در اختيار شركت است )
ت : نسبت گردش حسابهاي دريافتني = فروش (نسيه )/ حسابهاي دريافتني
(نماينگر دفعات وصول مطالبات در سال- مرتبه بالا بهتر است )
نسبت دوره متوسط وصول طلب =360/نسبت گردش حسابهاي دريافتي
(تعداد روزهاي لازم براي دريافت مطالبات هر چه پايينتر باشد بهتر است )

نسبت هاي سودآوري :ارزيابي سودآوري شركت
1- سود آوري بر مبناي فروش : سود شركت در مقابل فروش اندازه گيري مي شود
الف : نسبت حاشيه ناخالص سود :
( فروش- قيمت تمام شده كالاي فروش رفته) / فروش %
(نشاندهنده عملكرد شركت در زمينه هاي قيمت گذاري محصول و كنترل هزينه توليد است )
ب : نسبت حاشيه خالص سود :
(سود خالص / فروش %) نشان دهنده عملكرد شركت در زمينه هاي قيمت گذاري محصول و كنترل هزينه هاي توليدي و غير توليدي است بالا بودن آن نشانه سودآوري بالا است
2- سود آوري بر مبناي سرمايه گذاري ها: نشانگر سود آوري به ازاي هر ريال سرمايه گذاري سهامداران
الف : نسبت بازده سرمايه گذاري ROI يا بازده مجموع دارائي ها ROA
كل داراييها / سود خالص % = (حاشيه خالص سود ) * (نسبت گردش كل دارييها )=(ROI) OR (ROA)
ب : نسبت بازده حقوق صاحبان سهام يا بازده ارزش افزوده ROE (مهمترين نسبت مورد توجه سهامداران كه به ازاي هر يك ريال چقدر بازده دريافت مي كند)
حقوق صاحبان سهام / سود خالص %=ROE

مدل دوپونت :
ROE=ROI/نسبت مالكانه
نسبت بدهي - 1 / (حاشيه خالص سود * نسبت گردش كل داراييها )=ROE
3- سود آوري بر مبناي سهام : سودآوري به ازاي هر سهم عادي اندازه گيري مي شود
الف : نسبت سود هر سهم (نشاندهنده مبلغ سود تعلقي به يك سهم در يك دوره )
تعداد سهام عادي/ (سود تقسيمي شركت – سود خالص)=EPS
ب: نسبت پرداخت سود نقدي DPS (نشان دهنده مبلغ سود نقدي است كه در طول يك دوره به هر سهم عادي تعلق مي گيرد)
تعداد سهام عادي / سود تقسيمي شركت =DPS
ج:نسبت پرداخت سود نقدي DPR (نشان دهنده درصدي ازسود سال است كه بطور نقدي بين سهامدارن عادي تقسيم مي شود
DPR=سود هر سهم / سود نقدي هر سهم%
DPR= DPS/EPS

در سيستم حسابداري مالي پيشرو، قسمتي تحت عنوان نسبت‌هاي مالي وجود دارد كه در آن امكان فرمول نويسي براي كاربر مهيا شده است. بدين معني كه كاربر ميتواند نسبتهاي مشخص شده در بالا را در اين فرم وارد نموده و سپس گزارش‌هاي مربوط به اين نسبتها را دريافت نمايد.

مقالات مرتبط :

درخواست تماس