نرم افزار CRM و ارزشيابي عملکرد عوامل فروش

شرکتهاي تجاري نه تنها نياز به ارزيابي و مديريت روابط خود با مشتريان در قالب نرم افزار CRM دارند، بلکه لازمست ارزيابي صحيحي از عملکرد عوامل اجرايي شرکت خود اعم از فروشندگان، سرويسکاران، مسولين خدمات پس از فروش و ساير کارمندان شرکت داشته باشند تا بتوانند در تصميم گيريها تصوير بهتري از عملکرد، ويژگيها و مهارتهاي پرسنل شرکت داشته باشند، گرچه ارزشيابي عملکرد در حوزه مديريت منابع انساني مقوله جديدي به حساب نمي آيد ولي همرديف قرار دادن آن با مديريت ارتباط با مشتريان جز ابتکارات شرکت به سامان پيشرو رايانه محسوب مي شود تا بدينسان کارايي نرم افزار CRM را بيش از پيش نمايد، در اين بين امکان تعريف انواع شاخص عملکرد و تقسيم آنها به دوره هاي زماني مختلف نظير روزانه، هفتگي، ماهانه و همچنين انتساب به مراحل مختلف روالهاي اجرايي شرکت، امکان مديريت بهتري را بر عملکرد عوامل اجرايي شاغل در سازمان و يا دخيل در يک پروژه را مي دهد.

ارزشيابي عملکرد، اطلاعات با ارزشي را جهت بهبود راندمان کاري، تعيين نظام پاداش و ارتقا، اخراج و انفصال ،توسعه خدمات و محصولات، تشخيص نيازهاي آموزشي پرسنل و برنامه ريزي نيروي انساني را در اختيار مديران قرار مي دهد.

سيستم هاي مديريت عملکردي که بطور مستمر عملکرد کارکنان را بسنجند و نتايج بدست آمده تاثير مستقيمي در تعيين ميزان پاداش کارکنان داشته باشند، انگيزه قوي در کارکنان ايجاد ميکنند تا بطور مستمر کيفيت عملکرد خود را بهبود بخشند.

در اين ميان امکان تعيين شاخصها، بازاي هر کار محول شده به عوامل و يا در يک دوره کاري مشخص از طرف سرپرست امکان تعيين ارزشيابي عملکرد عوامل با دقت بالا را ايجاد مي کند و همچنين امکان گزارشگيري از راندمان عوامل در يک دوره زماني، يک کار و يا مرحله خاصي از يک روال باعث نمايان شدن تک تک ويژگيها، مهارتها، انگيزه و عملکرد عوامل مي شود.

امکانات بخش ارزشيابي عوامل فروش نرم افزار CRM

1 – امکان تعريف شاخصهاي عملکرد طبق نياز هر شرکت
2 – تفکيک شاخصهاي عملکرد به گروههاي رفتاري، نتايج، فردي و کيفي
3 – تفکيک شاخصهاي عملکرد از لحاظ زماني به گروههاي روزانه، هفتگي، ماهانه و پروژه اي
4 – امکان تعيين وزن براي شاخصهاي عملکرد
5 – امکان تعيين مقدار شاخص عملکرد بصورت روزانه، هفتگي، ماهانه و يا بازاي هر گزارش عملکرد
6 – نمايش مقدار شاخصهاي عملکرد عوامل بصورت جدول و نمودار

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس