شركتهاي تجاري نه تنها نياز به ارزيابي و مديريت روابط خود با مشتريان در قالب نرم افزار CRM دارند، بلكه لازمست ارزيابي صحيحي از عملكرد عوامل اجرايي شركت خود اعم از فروشندگان، سرويسكاران، مسولين خدمات پس از فروش و ساير كارمندان شركت داشته باشند تا بتوانند در تصميم گيريها تصوير بهتري از عملكرد، ويژگيها و مهارتهاي پرسنل شركت داشته باشند، گرچه ارزشيابي عملكرد در حوزه مديريت منابع انساني مقوله جديدي به حساب نمي آيد ولي همرديف قرار دادن آن با مديريت ارتباط با مشتريان جز ابتكارات شركت به سامان پيشرو رايانه محسوب مي شود تا بدينسان كارايي نرم افزار CRM را بيش از پيش نمايد، در اين بين امكان تعريف انواع شاخص عملكرد و تقسيم آنها به دوره هاي زماني مختلف نظير روزانه، هفتگي، ماهانه و همچنين انتساب به مراحل مختلف روالهاي اجرايي شركت، امكان مديريت بهتري را بر عملكرد عوامل اجرايي شاغل در سازمان و يا دخيل در يك پروژه را مي دهد.

ارزشيابي عملكرد، اطلاعات با ارزشي را جهت بهبود راندمان كاري، تعيين نظام پاداش و ارتقا، اخراج و انفصال ،توسعه خدمات و محصولات، تشخيص نيازهاي آموزشي پرسنل و برنامه ريزي نيروي انساني را در اختيار مديران قرار مي دهد.

سيستم هاي مديريت عملكردي كه بطور مستمر عملكرد كاركنان را بسنجند و نتايج بدست آمده تاثير مستقيمي در تعيين ميزان پاداش كاركنان داشته باشند، انگيزه قوي در كاركنان ايجاد ميكنند تا بطور مستمر كيفيت عملكرد خود را بهبود بخشند.

در اين ميان امكان تعيين شاخصها، بازاي هر كار محول شده به عوامل و يا در يك دوره كاري مشخص از طرف سرپرست امكان تعيين ارزشيابي عملكرد عوامل با دقت بالا را ايجاد مي كند و همچنين امكان گزارشگيري از راندمان عوامل در يك دوره زماني، يك كار و يا مرحله خاصي از يك روال باعث نمايان شدن تك تك ويژگيها، مهارتها، انگيزه و عملكرد عوامل مي شود.

 

 

امكانات بخش ارزشيابي عوامل فروش نرم افزار CRM

1 – امكان تعريف شاخصهاي عملكرد طبق نياز هر شركت
2 – تفكيك شاخصهاي عملكرد به گروههاي رفتاري، نتايج، فردي و كيفي
3 – تفكيك شاخصهاي عملكرد از لحاظ زماني به گروههاي روزانه، هفتگي، ماهانه و پروژه اي
4 – امكان تعيين وزن براي شاخصهاي عملكرد
5 – امكان تعيين مقدار شاخص عملكرد بصورت روزانه، هفتگي، ماهانه و يا بازاي هر گزارش عملكرد
6 – نمايش مقدار شاخصهاي عملكرد عوامل بصورت جدول و نمودار

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس