كدينگ حسابداري تفصيلي

هميشه چينش كدينگ به عنوان مهمترين قسمتها در حسابداري در نظر گرفته شده است.جايي كه در آن ميتوان با استفاده از بكارگيري سطوح، يك تركيب درست براي صدور اسناد استفاده نمود. با استفاده ار سطوح ميتوان طوري حسابها را معرفي نمود كه نهايتاً بتوان گزارش هاي متنوعي را گرفت. البته براي اين منظور نياز به نرم افزاري قوي و كاربردي بوده كه علاوه بر در اختيار گذاشتن سطوح متنوع بتواند گزارشات زيادي نيز در مورد اين سطح ها بدهد. در نرم افزار حسابداري پيشرو ميتوان از شش سطح براي صدور اسناد استفاده نمود؛ البته به غير از اين شش سطح سطوح ديگري نيز وجود دارد كه از آن براي دسته بندي بيشتر و گرفتن گزارشات متنوع تر استفاده ميشود. به صورت كلي سطوح حسابداري در نرم افزار حسابداري مالي پيشرو شامل:
گروه تراز آزمايشي، زير گروه تراز آزمايشي، كل، معين، معين2، حساب تفصيلي، حساب تفصيلي شناور و حساب تفصيلي 2 ميباشد.اما در اين قسمت به تفاوت دو سطح از اين سطوح اشاره خواهيم داشت كه اين دو سطح معين 2 و حساب تفصيلي ميباشد. همانطور كه مشخص است حساب معين زير مجموعه حساب كل بوده و به اين شكل تعريف ميشود كه اگر بخواهيم حساب كلي را ريز نماييم از اين حساب استفاده مينماييم.
به عنوان مثال اگر در سطح كل حسابي به عنوان موجودي نقد و بانك داشته باشيم و بخواهيم آن را به حساب هاي صندوق و بانكها ريزتر نماييم ميتوانيم از حساب معين براي اين منظور استفاده نماييم. يا اگر در سطح كل حسابي به نام حسابها و اسناد دريافتني داشته باشيم ميتوانيم در سطح معين بدهكاران تجاري را داشته باشيم.
حال در نظر بگيريم شخصي به نام علي در مجموعه ما مشغول به فعاليت است كه هم زير مجموعه پرسنل ما بوده و هم از ما خريد داشته كه بنابراين جزو بدهكاران تجاري ما نيز بوده و هم مجموعه ما از اين شخص خريد داشته كه در اينصورت زير مجموعه بستانكاران تجاري نيز ميباشد.
حال اگر بخواهيم از اين شخص گزارش واحدي بگيريم به اين شكل كه در آن به ما بگويد كه علي در هر حساب وضعيتش به چه شكل بوده و در نهايت با جمع اين حسابها وضعيت نهاييش چه ميباشد، در اين صورت ميبايست نام علي را به عنوان حساب تفصيلي تعريف نموده و آن را به حساب هاي مختلف مربوط نماييم. اما اگر بخواهيم تنها حساب معين را ريزتر نماييم به عنوان مثال اگر بخواهيم حساب معين مان را كه بانكها ميباشد به حساب ريزتر بانكهاي ريالي و بانكهاي ارزي تقسيم كنيم ميتوانيم از حساب معين 2 استفاده نماييم كه در اين صورت اگر از آن حساب گزارش بگيريم فقط از آن حساب گزارش خواهد داد. اين يكي از مزاياي سطوح در نرم افزار حسابداري مالي پيشرو بوده كه اجازه استفاده همزمان از اين دو سطح را باهم ميدهد.

مقالات مرتبط :

درخواست تماس