گزارش مرور حساب ها

معمولاً مديران شركت ها براي اينكه بخواهند از كليات مالي شركت خود، اطلاعاتي راكسب نمايند، با مراجعه به بخش حسابداري و گرفتن يك گزارش از تراز مالي شركت به نتيجه دلخواه ميرسند. اما سوالي كه در اين بين مطرح ميشود اين است كه تراز را در چه سطحي گرفته و بعد از آن چگونه به سطوح پايينتر برسيم؟ نرم افزار حسابداري مالي پيشرو گزارشي به نام گزارش مرور حسابها دارد كه در آن ميتوان از بالاترين سطح كه تراز گروه آزمايشي ميباشد با يك كليك به پايين ترين سطح رسيد نمونه اين گزارش در شكل آمده است :

گزارش مرور حسابها

همانگونه كه در شكل ديده مي شود در اين صفحه ميتوان سطح گزارشگيري را در سيستم حسابداري پيشرو تعيين نمود.

تعيين سطح گزارشگيري

حال اگر بخواهيم ريز اطلاعات مربوط به دارايي را ببينيم كافي است كه روي دارايي كليك نماييم:

گزارش ريز اطلاعات مربوط به دارايي

و حالا اگر بخواهيم ريز اطلاعات مربوط به دارايي جاري را ببينيم ميتوانيم بر روي آن كليك نماييم:

گزارش دارايي به تفكيك

به همين ترتيب ميتوان اين كار را تا پايين ترين سطح ادامه داد:

گزارش دارايي در سطوح مختلف

گزارش دارايي در پايين ترين سطح

همانگونه كه در شكل ملاحظه ميشود وقتي به آخرين سطح رسيديم سيستم مالي پيشرو گزارشي از دفتر مربوط به آن حساب را نمايش ميدهد و حتي اگر بخواهيم ميتواند سند مربوط به آن را نمايش دهد. با توجه به توضيحات داده شده مشخص ميگردد كه وجود گزارش مرور حسابها در سيستم حسابداري مالي پيشرو باعث ميشود كه مديران شركت به صورت خيلي ساده و روان از اطلاعات مالي شركت خود آگاهي بيابند.

در اين گزارش مرور حسابها كه به جرات ميتوان آن را قوي ترين گزارش مالي موجود در يك نرم افزار حسابداري دانست، موارد ديگري نيز نظير گزارش دفتر كل و گزارش دفتر روزنامه، مطابق با استانداردهاي دفترنويسي در شركت ها، گزارش مانده حسابها به تفكيك بدهكار و بستانكار، گزارش تراز 6 ستوني، گزارش سود و زيان، گزارش نمايش حسابها به صورت درختي، و غيره مشاهده مي شود كه تمامي اين گزارشات را ميتوان در سطوح مختلف، از يك سند خاص تا سند خاص ديگر، محدود كردن زمان به صورت دلخواه، و در يك سال مالي يا سالهاي مالي مختلف اخذ نمود.
مقالات مرتبط :

درخواست تماس