گرفتن گزارشات مالي از گردش حسابهاي هر شركت و نوشتن دفاتر قانوني نياز به ثبت تراكنش‌هاي مالي در اسناد مالي دارد. سند حسابداري برگه‌اي است كه كليه اتفاقات مالي نظير گردش وجوه، بدهي اشخاص، فروش و گردش كالا و حقوق پرسنل در آن ثبت شده و پس از اطمينان از صحت اطلاعات و مانده‌ها، گزارش گيري و نوشتن دفاتر مالي بر طبق آن انجام مي‌گيرد. در سند حسابداري با استفاده از يك كدينگ استاندارد حسابداري،  كدهاي حسابداري متناسب با رويداد مالي انتخاب مي‌شود و ميزان بدهكاري يا بستانكاري آن مشخص مي‌گردد. سپس كد حسابداري متناظر ديگري انتخاب شده و به اندازه همين رقم و معكوس حساب اول بدهكار يا بستانكار مي‌شود. به عنوان مثال چنانچه ما پولي را از صندوق برداشته و با آن هزينه‌اي بكنيم، هنگام ثبت سند آن، ابتدا حساب هزينه به ميزان n ريال بدهكار و سپس حساب موجودي صندوق به همان اندازه n ريال بستانكار مي‌شود. ثبت اسناد به تفكيك تاريخ انجام تراكنش‌ها صورت گرفته و در نهايت پرينت مي‌شود و كليه ضمائم مربوط به تراكنشهاي ثبت شده ضميمه اين پرينت مي‌شود. به اين كار اصطلاحا روكش كردن سند مي‌گويند.

ثبت سند حسابداري

با استفاده از نرم افزار حسابداري پيشرو، هر حسابداري به راحتي مي‌تواند سندهاي مالي خود را با زدن چند دكمه ثبت كند و از تراز بودن آن‌ها به راحتي اطلاع يابد. همچنين گزارشات متنوعي به مدير خود ارائه داده و در نهايت اختتام سال مالي و نوشتن دفاتر را نيز به راحتي انجام دهد.

مقالات مرتبط :

درخواست تماس