تعريف کدينگ حسابداري

هر حسابدار بايد بداند که کدينگ و چينش لازم آن براي ثبت سند هر تراکنش مالي يک شرکت چگونه ميباشد. فقط پس از سند زدن براي هر تراکنش است که ميتوان گزارشات مورد نياز مالي، دارايي و مديريتي را تهيه و به مقام مسئول آن ارائه نمود. همين چينش کاغذي کدينگ بايد در نرم افزار مالي شرکت نيز ثبت گردد. پس لازم است هنگام آموزش هر نرم افزار تمام فرمهاي مربوط به قرار دادن کدينگ حسابداري در سيستم و ارتباط بين فاکتورها و حواله ها و حقوق پرسنل توسط کاربر نرم افزار فراگيري شود. بعضي نرم افزارهاي حسابداري به طور پيش فرض در خود کدينگي چيده اند که به محض ثبت هر تراکنش، اتوماتيک وار و با توجه به آن کدينگها سند مربوطه در نرم افزار حسابداري مالي مجموعه ثبت ميگردد. اين کار از لحاظي موجب سهولت کار کاربر سيستم مي شود اما يک نکته منفي هم دارد و اينکه از لحاظ حرفه اي کدينگ حسابداري براي انواع صنف ها و کارها مثلا خدماتي، توليدي، بازرگاني و غيره يکسان نميباشد. لذا چنانچه شرکت بزرگ و حرفه اي باشد بهتر است از نرم افزاري استفاده کند که تعريف کدينگ در سيستم را به اختيار خود مسئول مالي مجموعه گذاشته باشد.

کدينگ استاندارد حسابداري بسيار کامل و جامع را ميتوانيد از اين لينک دانلود کنيد. در اين کدينگ چينش تمامي حسابها از سطح گروه تراز آزمايشي تا سطح معين 2 با توضيح قرار داده شده است. در اين مقاله حسابداري توضيح کوتاهي پيرامون نحوه سند زدن فاکتور فروش و فرمهاي مربوط به چينش کدينگ مربوطه در نرم افزار حسابداري پيشرو داده مي شود. سند فاکتور فروش مانند تمامي ثبت هاي حسابداري ديگر دو طرف بدهکار و بستانکار دارد. در طرف بدهکار شخص خريدار و در طرف بستانکار حساب فروش قرار مي گيرد. سند فاکتور فروش به صورت زير است:

حسابها و اسناد دريافتني / بدهکاران تجاري

                                                                        فروش / فروش نوع کالا يا خدمات خاص

حساب بدهکاران تجاري مي بايست با تفصيلي نام شخص خريدار مرتبط شود. در نرم افزار مالي پيشرو حساب بدهکاران در قسمت تنظيمات، نوع و کد حساب؛ و حساب تفصيلي شخص در فرم تعريف طرف حساب در قسمت درج اطلاعات طرف حساب مي بايست وارد گردد.

تعريف کدينگ حسابداري طرف حساب

براي طرف بستانکار همان حساب فروش، در فرم تعريف نوع کالا براي هر نوع کالايي که تعريف مي شود کدينگ مربوط به آن هم که قبلا در سيستم حسابداري تعريف شده انتخاب مي گردد.

تعريف کدينگ حسابداري کالا

مقالات مرتبط :

درخواست تماس