تعريف كدينگ حسابداري

هر حسابدار بايد بداند كه كدينگ و چينش لازم آن براي ثبت سند هر تراكنش مالي يك شركت چگونه ميباشد. فقط پس از سند زدن براي هر تراكنش است كه ميتوان گزارشات مورد نياز مالي، دارايي و مديريتي را تهيه و به مقام مسئول آن ارائه نمود. همين چينش كاغذي كدينگ بايد در نرم افزار مالي شركت نيز ثبت گردد. پس لازم است هنگام آموزش هر نرم افزار تمام فرمهاي مربوط به قرار دادن كدينگ حسابداري در سيستم و ارتباط بين فاكتورها و حواله ها و حقوق پرسنل توسط كاربر نرم افزار فراگيري شود. بعضي نرم افزارهاي حسابداري به طور پيش فرض در خود كدينگي چيده اند كه به محض ثبت هر تراكنش، اتوماتيك وار و با توجه به آن كدينگها سند مربوطه در نرم افزار حسابداري مالي مجموعه ثبت ميگردد. اين كار از لحاظي موجب سهولت كار كاربر سيستم مي شود اما يك نكته منفي هم دارد و اينكه از لحاظ حرفه اي كدينگ حسابداري براي انواع صنف ها و كارها مثلا خدماتي، توليدي، بازرگاني و غيره يكسان نميباشد. لذا چنانچه شركت بزرگ و حرفه اي باشد بهتر است از نرم افزاري استفاده كند كه تعريف كدينگ در سيستم را به اختيار خود مسئول مالي مجموعه گذاشته باشد.

كدينگ استاندارد حسابداري بسيار كامل و جامع را ميتوانيد از اين لينك دانلود كنيد. در اين كدينگ چينش تمامي حسابها از سطح گروه تراز آزمايشي تا سطح معين 2 با توضيح قرار داده شده است. در اين مقاله حسابداري توضيح كوتاهي پيرامون نحوه سند زدن فاكتور فروش و فرمهاي مربوط به چينش كدينگ مربوطه در نرم افزار حسابداري پيشرو داده مي شود. سند فاكتور فروش مانند تمامي ثبت هاي حسابداري ديگر دو طرف بدهكار و بستانكار دارد. در طرف بدهكار شخص خريدار و در طرف بستانكار حساب فروش قرار مي گيرد. سند فاكتور فروش به صورت زير است:

حسابها و اسناد دريافتني / بدهكاران تجاري

                                                                        فروش / فروش نوع كالا يا خدمات خاص

حساب بدهكاران تجاري مي بايست با تفصيلي نام شخص خريدار مرتبط شود. در نرم افزار مالي پيشرو حساب بدهكاران در قسمت تنظيمات، نوع و كد حساب؛ و حساب تفصيلي شخص در فرم تعريف طرف حساب در قسمت درج اطلاعات طرف حساب مي بايست وارد گردد.

تعريف كدينگ حسابداري طرف حساب

براي طرف بستانكار همان حساب فروش، در فرم تعريف نوع كالا براي هر نوع كالايي كه تعريف مي شود كدينگ مربوط به آن هم كه قبلا در سيستم حسابداري تعريف شده انتخاب مي گردد.

تعريف كدينگ حسابداري كالا

مقالات مرتبط :

درخواست تماس