معرفی نرم افزار بازرگانی

امروزه وجود قوانین گسترده سازمان‌های مالیاتی و اصناف مختلف کشور جهت کنترل معاملات شرکت‌ها و فروشگاه‌های موجود در سطح کشور منجر به بالا رفتن حجم مبادلات مالی مربوط به هر معامله و لزوم ایجاد طراحی‌های منحصر به فرد برای رسید این گونه معاملات اعم از فاکتورهای خرید و فروش، رسیدهای دریافت و پرداخت نقدی و اوراق بهادار و ... جهت ارائه به سازمان‌های فوق‌الذکر، استفاده از نرم‌افزارهای ویژه بازرگانی ویژه هر صنف امری بدیهی می‌نماید. با توجه به اینکه هر صنف شکل معاملاتی مخصوص به خود را دارد، استفاده از نرم‌افزار بازرگانی که تمامی نیازهای مربوط به هر صنف را در خود جای داده باشد و از قیمت مناسبی هم برخوردار باشد ضروری می‌باشد.

امکانات نرم افزار بازرگاني پيشرو:

نرم افزار خرید و فروش

• تعريف و دسته بندي طرف حساب
• تعريف سقف جهت اعتبار نسيه، چک هاي شخصي و چک هاي غير شخصي ومبلغ هر فقره چک براي طرف حساب
• امکان اختصاص شهر، فاکتور، نوع قيمت ودرصد تخفيف ثابت در فاکتور فروش به هر طرف حساب
• تعريف واحدهاي سنجش (اصلي وکمکي)
• امکان دسته بندي کالا درسه سطح گروه، نوع و مدل کالا
• امکان تعيين دوقيمت براي خريد و دو قيمت براي فروش براي هر کالا
• تعريف وضعيت کالا (مواد اوليه، نيم ساخته، محصول)
• تعريف انواع رسيد وحواله (فروش، مرجوعي، مصرفي، انتقالي و ...)
• تعريف پروژه و تعيين زمان براي آن جهت محدود کردن آن به تاريخ شروع و اتمام
• تعريف انبارهاي مختلف واختصاص کالاها به انبار به همراه موجودي اوليه و في اوليه
• امکان ثبت رسيد ابتداي دوره براي هر انبار به صورت خودکار
• تعريف کدينگ حمل و نقل
• تعيين ميزان مواد در محصولات جهت توليد محصول
• ثبت پيش فاکتور فروش
• تعريف يک مجموعه کالا به صورت يک Set و استفاده از Set در فاکتور فروش
• امکان ثبت فاکتور خريد و رسيد (ورود کالا به انبار)به صورت همزمان
• امکان ثبت فاکتور فروش وحواله (خروج کالا از انبار) به صورت همزمان
• نمايش پيشينه کالا از قبيل آخرين خريدار وفروشنده، آخرين نرخ خريد و فروش، آخرين نرخ خريد و فروش به شخص، بيشترين نرخ خريد و فروش، کمترين نرخ خريد و فروش، ميانگين نرخ خريد و فروش در زمان صدور فاکتور
• امکان ضميمه نمودن اسناد مربوط به فاکتور خريد وفروش از طريق اسکنر
• ثبت فروش بر مبناي پيش فاکتور
• ثبت برگشت از خريد بر مبناي خريد انجام شده
• ثبت برگشت از فروش بر مبناي فروش انجام شده
• تسويه فاکتورهاي خريد و فروش، برگشت از خريد وفروش و برگشت از فروش به صورت نقد، چک يا نسيه
• تغيير قيمت کالاها درمقاطع مختلف و نگهداري سابقه تغيير قيمت کالاها
• توليد کالا به صورت محصول از مواد اوليه تعريف شده
• امکان قيمت گذاري حواله هاي هر انبار بر مبناي FIFO ، LIFO ،Moving Average و Manual
• قيمت گذاري رسيد مرجوعي و رسيد مغايرت انبارگرداني به صورت اتوماتيک
• امکان برگشت از قيمت گذاري تا تاريخ معين
• عمليات مربوط به انبارگرداني(ليست کالاهاي انبارگرداني، ثبت شمارش وچاپTag انبارگرداني)
• امکان انتقال انبار به انبار
• جستجوي پيش فاکتور، خريد، فروش، برگشت ازخريد و برگشت از فروش با استفاده از فيلترهاي گوناگون
• گزارش هاي خريد و فروش به صورت نموداري
• امکان تهيه گزارش هاي فصلي خريد وفروش دارايي
• امکان استفاده از گزارش تحليلي جهت به دست آوردن سود فروش براساس مشتري، نوع کالا، تاريخ و... پس از انجام قيمت گذاري حواله هاي موجود به صورتFIFO ،LIFO و ميانگين
• امکان گزارشگيري از ليست کالاها با فيلترهاي مختلف
• امکان گزارشگيري از موجودي انبارها به طور جداگانه
• تهيه گزارش کاردکس از انبار
• جستجوي رسيدها و حواله ها با استفاده از فيلترهاي گوناگون
• گزارش از وضعيت طرف حساب
• ليست مشتريان بدهکار و بستانکار

خزانه داری

• تعريف انواع درآمد و هزينه، نوع واريز به حساب، چک و...
• تعريف بانک، شعبه و حساب
• قابليت دريافت و پرداخت به صورت چک، نقد و يا حواله بانکي
• امکان ثبت دريافت و پرداخت نقدي با قابليت جستجو
• امکان ثبت دريافت از حساب و واريز به حساب جاري و انتقال بانک به بانک با قابليت جستجو
• امکان ثبت هزينه و درآمد با قابليت جستجو
• امکان ثبت چک هاي دريافتي و پرداختي با قابليت چاپ برروي چک هاي رايج
• امکان تغيير و طراحي چاپ چک
• امکان صدور دستور پرداخت، ثبت و چاپ رسيد براي کليه اسناد دريافتني و واگذاري • امکان کنترل اعتبارطرف حساب ازنظر مبلغ هرفقره چک وجمع چکهاي پاس نشده درزمان ثبت چک
• امکان تنظيم هشدار جهت موعد اسناد دريافتي و پرداختي با امکان تعيين بازه زماني
• امکان جستجوي پيشرفته وانجام عمليات به صورت دستهاي برروي چک هاي دريافتي و واگذاري
• امکان تهيه ديسکت بانک براي چک هاي دريافتي و واگذاري
• انجام مغايرت گيري بانکي
• گزارش عملکرد صندوق با امکان تعيين آيتم هاي تأثيرگذار
• گزارش موجودي بانک به صورت لحظه اي
• گزارش رأس گيري و گزارش امکان سنجي بانک
• گزارش از دريافت نقدي، پرداخت نقدي، درآمد، هزينه، دريافت از حساب، واريز به حساب، اسناد دريافتي و پرداختي
• گزارش از چک هاي دريافتي و پرداختي پاس نشده در يک بازه زماني

حسابداری مالی:

• تعریف دوره های مالی با بازه دلخواه و کاربا آن ها به طور موازی
• دسته بندی حسابها در سه سطح کل، معین و تفصیلی
• امکان ارتباط بین سطح تفصیلی و سطح معین
• عملیات ثبت سند
• مشاهده گردش حساب به همراه جزییات گردش در سند
• تعریف و کنترل ماهیت حساب (بدهکار یا بستانکار میان دوره یا پایان دوره)
• امکان تعریف و استفاده از شرح های استاندارد جهت تسریع در عملیات ورود اطلاعات
• گزارش تراز مالی
• گزارش دفتر کل، معین و تفصیلی
• گزارش تراز تفصیلی نسبت به حساب هامقالات مرتبط :درخواست دمو درخواست خرید راهنمای برنامه رتبه در گوگل
درخواست تماس