سیستم صرافی پیشرو با توجه به عملیاتی که در صرافی های گوناگون انجام می پذیرد به چهار قسمت عمده تقسیم می شود:
کنترل موجودی ارز و مسکوکات، خرید و فروش ارز ومسکوکات، سیستم دریافت و پرداخت و همچنین قسمت حسابداری مالی
بدیهی است که این سیستم به صورت یک پارچه عمل کرده و با یکدیگر در ارتباط کامل قرار دارند اما برای صرافی هایی که می خواهند از سیستم دفترداری ریالی استفاده نکنند می توان این قسمت را به سادگی حذف نمود.

امکاناتی که در هر قسمت وجود دارد به شرح ذیل آمده است:

قسمت خرید و فروش:

از سه قسمت اطلاعات پایه، عملیات روزانه و گزارشات مربوطه تشکیل گردیده که به اختصار توضیح آن آمده است:
• تعریف ارز و مسکوکات تا سه سطح
در برنامه صرافی سه نوع تقسیم بندی برای هر ارز وجود دارد. (این تقسیم بندی ها بنا به سلیقه شما و تقسیم بندی که بهترین وضعیت برای کار شما با نرم افزار می باشد، انجام می گیرد.)
- گروه ارز
- نوع ارز
- تعریف ارز
• گروه ارز اولین سطح این تقسیم بندی و کلی ترین نوع آن می باشد.
سطح دوم تقسیم بندی های ارز، تعیین نوع آن می باشد. در این سطح ارتباط هر نوع ارز و مسکوکات در هنگام فروش، خرید، رسید و ... و همچنین کارمزد ریالی، کارمزد ارزی و سوئیفت با حسابداری تعیین می شود.
ریزترین واحد ارز را در قسمت تعریف ارز وارد می کنید.

• تعریف طرف حساب و تعیین نماینده طرف حساب (با امکان ورود کد ملی، شماره شناسنامه، تلفن آدرس و ...)
در فرم طرف حساب تمامی طرف حساب های شرکت شما با مشخصات دقیق و عناوین ویژه ثبت می گردد. همچنین در آن می توانید لیست تمامی طرف حساب های خود را دیده و در میان آنها جستجو انجام دهید .
توجه:اگرمشخصات نماینده یک طرف حساب در این بخش وارد شود، در زمان خرید یا فروش، مشخصات وارد شده در این بخش بعنوان پیش فرض اطلاعات مراجعه کننده خواهد آمد. در صورت داشتن نماینده مشخصات نماینده را وارد کرده وآن را ذخیره می کنید.
توجه :در فاکتور خرید یا فروش کاربر قادر به تغییر مشخصات نماینده یک طرف حساب می باشد.
( یک شرکت می تواند چندین نماینده داشته باشد.)

عملیات روزانه:

در این قسمت میتوان فاکتورهای خرید و فروش رابرای اشخاص مختلف با در نظر گرفتن نماینده آن طرف حساب صادر نمود. برخی از امکاناتی که این سیستم میتواند به کاربر بدهد شامل موارد زیر میباشد:
• صدور فاکتور خرید و فروش و برگشتی ها با تاثیر اتوماتیک بر روی موجودی ارز و مسکوکات
• امکان تعیین مشخصات شخصی مراجعه کننده در زمان صدور فاکتورهای خرید و فروش و امکان جستجو بر روی اشخاص مراجعه کننده
• الحاق تاییدیه مشتری به فاکتور فروش مربوط به آن مشتری
• امکان تسویه فاکتور به صورت نقد، چک و ....
• امکان صدور فاکتور فروش بدون موجودی
• صدور فاکتورهای برگشتی بر مبنای فاکتورهای فروش وخرید
• تعیین کارمزد ریالی، ارزی و سوئیفت برای هر ارز در زمان صدور فاکتور فروش

گزارشات:

گزارشات کلیدی ترین قسمت هر سیستم به لحاظ تصمیم گیری در هر بنگاه اقتصادی میباشد. در سیستم پیشرو گزارشهای ویژه ای جهت کنترل فروش و تصمیم گیری های خاص در نظر گرفته شده که در زیر به مهمترین آنها اشاره شده است:
• گزارش وضعیت طرف حساب به صورت ارزی و ریالی
• گزارش سود و زیان روی ارزهای مصرفی و فاکتورهای فروش
• گزارش بر روی فروش در بازه های زمانی خاص
• گزارش فروش به اشخاص مختلف در یک بازه زمانی خاص
• گزارش فروش در یک بازه ی زمانی به یک شخص خاص بر روی کالای خاص
• گزارش خرید در بازه های زمانی خاص
• گزارش خرید به اشخاص مختلف در یک بازه زمانی خاص
• گزارش خرید در یک بازه ی زمانی به یک شخص خاص بر روی کالای خاص
• انواع نمودارهای مقایسه ای خرید و فروش بر مبنای ارزها و مسکوکات و طرف حساب و ... .
• گزارشات مورد درخواست بانک مرکزی

کنترل موجودی ارزها:

این قسمت نیز از سه بخش اطلاعات پایه، عملیات روزانه و گزارش تشکیل شده است.

اطلاعات پایه:

• تعریف ارز و مسکوکات تا سه سطح که به آن در قسمتهای بالا اشاره شد.
• تعریف منابع ارزی و مسکوکات به صورت نامحدود (صندوق، حسابهای بانکی)
در منوی کدینگ بخشهای سازمانی، نام بخشهای سازمانی مختلف خود را وارد نموده و به ساختار سازمانی مربوطه، اختصاص داده میشود. در این بخش میتوان نحوه قیمت گذاری و نوع قیمت گذاری در این منبع را مشخص کرد.(Moving Average - LIFO - FIFO)
• تخصیص ارزها به منابع ارزی
• تعریف انواع حواله و رسید ( فروش، خرید، موجودی، انتقالی و ...)

عملیات روزانه:
کنترل ورود و خروج ارزها و مسکوکات و همچنین نگهداری آنها در منابع ارزی و انجام امور مربوط به ارزها از قبیل قیمت گذاری و تسعیر ارز در این قسمت انجام می گیرد, در زیر به اختصار برخی از امکانات این قسمت آورده شده است:

• صدور رسید های اسکناس، داخلی، خارجی
از این بخش جهت مشاهده رسیدهای صادر شده توسط فاکتورخرید و نیزبرگشت از فروش و همچنین ثبت ورود ارز به منبع بصورت مستقیم وبدون صدور فاکتور خرید یا برگشت از فروش استفاده می شود. آنچه دراین فرم ثبت می گردد در واقع باعث افزایش موجودی ارز در منبع مورد نظر است، بدون اینکه بار مالی در طرف حسابهای ما ایجاد گردد.
• صدور حواله های اسکناس، داخلی، خارجی
از این بخش جهت مشاهده حواله های صادر شده توسط فاکتور فروش و نیزبرگشت از خرید و همچنین ثبت خروج ارز از منبع بصورت مستقیم وبدون صدور فاکتور فروش یا برگشت از خرید استفاده می شود. آنچه دراین فرم ثبت می گردد در واقع باعث کاهش موجودی ارز در منبع مورد نظر است، بدون اینکه بار مالی در طرف حسابهای ما ایجاد گردد. بطور مثال کارمزدهای کسرشده ارزی توسط بانک را می توان در این قسمت ثبت کرد.
• قابلیت تبدیل ارزها به یکدیگر در حسابهای بانکی (با تعیین نرخ تبدیل)
• انتقال ارزها و مسکوکات بین منابع
اصولا کاربران صنف صرافی از دو عملیات ویژه استفاده می نمایند:
- تبدیل ارزها به یکدیگر در یک حساب بانکی
- انتقال ارزها از یک منبع ارزی به یک منبع دیگر

- تبدیل ارزها به یکدیگر در یک حساب بانکی :اگرمبدا و مقصد یکی باشد تبدیل ارز صورت می گیرد. برای تبدیل ارز از معادله (تعداد ارز مبدا* نرخ تبدیل = تعداد ارز مقصد) استفاده می ِشود.
توجه:در صورتیکه نرخ فروش روزانه ارز مبدا و مقصد مشخص شده باشد نرخ تبدیل به صورت اتوماتیک با تعیین ارزهای مبدا ومقصد محاسبه می شود.
توجه:زمانیکه ارز مبدا ومقصد یکسان باشد نرخ تبدیل یک می باشد .انتقال بین حسابهای بانکی ممکن است شامل هزینه یا کارمزد باشد که در قسمت هزینه وارد می شود.
توجه:درصورت وارد شدن هزینه در قیمت تمام شده ارز مقصد تاثیر می گذارد .هنگامیکه تبدیل ارز را ذخیره کردید کد حواله وکد رسیدی که سیستم صادر می کند قابل مشاهده است. با کلیک کردن روی آن امکان دیدن حواله و رسید را دارید.
• قیمت گذاری حواله با اولویت بندی اتوماتیک ورودیها به صورت روزانه
• قیمت گذاری منبع ها یکی از پیچیده ترین قسمت های هر سیستم می باشد. به طوریکه اکثر شرکتهای نرم افزاری در این قسمت با مشکل مواجه می شوند. سیستم پیشرو قابلیت قیمت گذاری به روشهای FIFO ، LIFO و Moving Average را دارد که عموماً در این صنف از روش Moving Average استفاده می گردد. این روش قابلیت محاسبه تا 12 رقم اعشار و نمایش تا 4 رقم اعشار را دارد که این موضوع نشان از دقت بالای سیستم در قیمت گذاری منبع ها دارد.
• امکان انجام تسعیر ارز
با استفاده از این امکان کاربران میتوانند در هر بازه زمانی قیمت تمام شده هر ارز یا مسکوکات را در منبع ارزی مشخص شده تسعیر نمایند.

گزارشات :

گزارشات مورد نیاز جهت کنترل موجودی انبار بشرح ذیل آمده است:
• نمایش موجودی ارزی و ریالی در هر منبع ارزی
• چاپ کاردکس ارزی و ریالی هر منبع ارزی
• جستجو بر روی رسید ها و حواله ها با امکان فیلترینگ بر روی تمام آیتمها
• گزارش تحلیلی از سیستم در مورد فروشهای هر منبع بصورت جداگانه یا با هم

دریافت و پرداخت:

سیستم دریافت و پرداخت در واقع کنترل نقدینگی هر بنگاه مالی را انجام میدهد تمامی ورودها و خروج های مالی یک شرکت از جمله دریافت و پرداخت نقدی اسناد دریافتنی اسناد پرداختنی و ... در این سیستم قابل انجام می باشد. برخی از امکانات این سیستم در زیر آمده است:
• تعریف انواع درآمد و هزینه، نوع واریز به حساب، چک و...
• تعریف بانک، شعبه و حساب
• قابلیت دریافت و پرداخت به صورت چک، نقد و یا حواله بانکی
• امکان ثبت دریافت و پرداخت نقدی با قابلیت جستجو
• امکان ثبت دریافت از حساب و واریز به حساب جاری و انتقال بانک به بانک با قابلیت جستجو
• امکان ثبت هزینه و درآمد با قابلیت جستجو
• امکان ثبت چک های دریافتی و پرداختی با قابلیت چاپ برروی چک های رایج
• امکان تغییر و طراحی چاپ چک
• امکان صدور دستور پرداخت، ثبت و چاپ رسید برای کلیه اسناد دریافتنی و واگذاری
• امکان کنترل اعتبارطرف حساب ازنظر مبلغ هرفقره چک وجمع چک های پاس نشده درزمان ثبت چک
• امکان تنظیم هشدار جهت موعد اسناد دریافتی و پرداختی با امکان تعیین بازه زمانی
• امکان جستجوی پیشرفته وانجام عملیات به صورت دسته ای برروی چک های دریافتی و واگذاری
• امکان تهیه دیسکت بانک برای چک های دریافتی و واگذاری
• انجام مغایرت گیری بانکی

گزارشات:
• گزارش عملکرد صندوق با امکان تعیین آیتم های تأثیرگذار
• گزارش موجودی بانک به صورت لحظه ای
• گزارش رأس گیری و گزارش امکان سنجی بانک
• گزارش از دریافت نقدی، پرداخت نقدی، درآمد، هزینه، دریافت از حساب، واریز به حساب، اسناد دریافتی و پرداختی
• گزارش از چک های دریافتی و پرداختی پاس نشده در یک بازه زمانی

حسابداری مالی و دفترداری:

این قسمت در واقع محل نگهداری اسناد عملیات انجام شده در سایر قسمتها میباشد و نتیجه کلیه مراودات مالی یک بنگاه اقتصادی از طربق سیستم حسابداری مالی و دفترداری نگهداری شده و در مواقع لزوم جهت ارایه به مراکز خاص استفاده میشود امکاناتی که در این قسمت وجود دارد شامل:
• دسته بندی حساب ها تا هشت سطح به طور جداگانه بصورت گروه ترازنامه ای، زیر گروه ترازنامه ای، کل، معین، معین 2، سه سطح حساب تفصیلی و دو سطح حساب تفصیلی شناور و تفصیلی سطح 6 (امکان استفاده از تمامی این سطوح اختیاری می باشد) و امکان گزارش گیری در تمامی سطوح
• مرور گزارشات در تمامی گزارشات برنامه از بالاترین سطح تا پایین ترین سطح
• مشاهده گردش حساب به همراه جزئیات گردش در تمامی قسمت های برنامه
• تعریف انواع سند و امکان گزارش گیری به تفکیک انواع سند
• امکان تعیین تعداد کد در هر سطح حساب کل، معین و معین 2 و امکان کنترل تعداد در هنگام تعریف حساب
• کنترل ماهیت حساب (بدهکار و یا بستانکار میان دوره یا پایان دوره)
• تقویم هوشمند جهت جلوگیری از صدور سند در ایام تعطیل
• امکان تعریف و استفاده از شرح های استاندارد جهت تسریع در عملیات ورود اطلاعات
• تعریف دوره های مالی با بازه دلخواه و کار با آنها بطور موازی
• صدور سند افتاحیه و اختتامیه بصورت اتوماتیک
• ثبت اسناد ارزی و گرفتن گزارشات ارزی
• صدور سند تسعیر ارز اتوماتیک به صورت میان دوره و پایان دوره
• امکان کپی و ادغام سند در یک سند واحد
• امکان کپی و انتقال آرتیکل های یک سند به سند دیگر
• مرتب سازی شماره سند بر اساس تاریخ به صورت اتوماتیک و یا دستی
• امکان استفاده از کد عطف جهت ردگیری اسناد
• اضافه کردن ضمائم به یک سند با استفاده از Scanner (پیوست اصل اسناد به سند حسابداری)
• تأیید اسناد به صورت گروهی
• قابلیت گزارش گیری به دو زبان انگلیسی و فارسی
• ارسال و دریافت سند از طریق فایل
• امکان بازگرداندن اسناد ویا آرتیکل های حذف شده ویا تغییرکرده توسط کاربر(Undo)
• امکان مشاهده ورود و خروج کاربران به سیستم و کارهای انجام شده توسط کاربران
و بسیاری موارد دیگر که در صورت نیاز به آنها اشاره خواهد شد.
نرم افزار حسابداری ارزیمقالات مرتبط :درخواست دمو درخواست خرید دانلود مشاهده راهنمای برنامه رتبه در گوگل
درخواست تماس