نرم افزار خرید و فروش:


تعریف واحد سنجش و نرخهای تبدیل واحدهای مختلف
دسته بندی کالا در سهسطح گروه، نوع و مدل
تعیین چهار قیمت فروش و دو قیمت خرید برای هر کالا
تعریف کدینگ کالا به صورت عددی و رشته ای
امکان اختصاص واحد به تعداد نامحدود به کالا و امکان استفاده از آنها در زمان صدور فاکتور
تعریف و دسته بندی طرف حساب های تجاری
تعریف شهر، منطقه و نواحی و تخصیص آن به طرف حساب
تعیین سقف جهت اعتبار نسیه، چک های شخصی و چک های غیرشخصی و مبلغ هر فقره چک برای طرف حساب و کنترل سقف اعتباری در هنگام عملیات خرید و فروش
امکان اختصاص درصد تخفیف ثابت در فاکتور فروش جهت هر طرف حساب
امکان تعریف الگوی تخفیف جهت انواع کالاها و اختصاص آن به هر مشتری
امکان تعیین فرمول قیمت فروش برای هر مشتری
امکان تعیین تخفیف بصورت نقدی یا درصدی در سطح اقلام فاکتور فروش
ثبت پیش فاکتور، فاکتور خرید، فاکتور فروش، فاکتور برگشت از خرید و فاکتور برگشت از فروش
انعطاف پذیری بالا جهت پیاده سازی گردش کار مورد نظر در سیستم
ارتباط کامل سیستم خرید و فروش با سیستم انبار
ارتباط کامل با سیستم چک و بانک و امکان ثبت چک درزمان صدور فاکتورها
امکان تخصیص مالیات بر ارزش افزوده به فاکتورها
امکان تسویه فاکتورها بطور دسته جمعی و اعمال جریمه دیرکرد
تعریف موقعیت فروش، نوع خدمات و همچنین کدینگ حمل و نقل
امکان تعریف فرمول محاسبه قیمت برای دسته ای از طرف حساب ها و یا هر طرف حساب به تعداد دلخواه
امکان تعریف عوامل فروش با پورسانت های متفاوت
امکان تغییر قیمت کالاها در مقاطع مختلف و مشاهده سابقه تغییر قیمت ها

گزارشات
گزارش های متنوع از خرید و فروش و برگشتی ها با امکان استفاده از فیلترهای مختلف
گزارش های خرید و فروش به صورت نموداری
گزارش های مختلف فروش و برگشت از فروش به تفکیک تاریخ، کالا، خریدار و ...
گزارش های مختلف خرید وبرگشت از خرید به تفکیک تاریخ، کالا، فروشنده و ...
امکان تهیه گزارش های فصلی خرید و فروش دارایی
امکان تهیه گزارش از مشتریان بر اساس نواحی، شهر، مبلغ، وضعیت و ...
گزارش سود فروش

امکانات ویژه خرید و فروش صنعتی:
ثبت سفارش، درخواست کالا از انبار، مجوز فروش، پیشنهاد خرید و مجوز خرید
ثبت وکنترل قراردادهای خرید و فروش به همراه جستجوی پیشرفته جهت کنترل قرارداد
امکان تهیه گزارش از سفارشات صورت گرفته, درخواست های کالا از انبار و ...
امکان تهیه گزارش از قراردادهای خرید و فروش


نرم افزار انبار

امکان تعریف انواع ساختار سازمانی، کدینگ انبار، انبارک و قفسه
امکان محدودسازی عملیات مربوط به انبار به تعدادی و تعدادی ریالی
امکان تعریف واحد سنجش کالا ( اصلی، کمکی، ضرایب تبدیل و تلورانس تبدیل)
دسته بندی کالاها به سه سطح گروه، نوع و مدل کالا و تعیین وضعیت کالا
تعریف سلسله مراتبی کالاها (در سه سطح )
امکان تعیین نقطه سفارش
امکان تخصیص کدینگ رشته ای و عددی وهمچنین تعیین و چاپ بارکد برای هر کالا
امکان تغییر کد کالا
امکان تعیین واحد های سنجش برای نوع کالا و اختصاص آن به تمامی مدل ها
امکان تعریف انواع رسید و حواله (مصرفی، مرجوعی، برگشت از فروش و ...)
امکان تخصیص کالا به یک یا چند انبار و تعیین موجودی اول دوره ی کالا در هر انبار
انتقال انبار به انبار کالا و صدور اتوماتیک رسید و حواله های مربوطه
امکان تعیین ساختار کالا (BOM) و تولید کالا براساس فرمول ساخت و صدور اتوماتیک رسید و حواله های مرتبط
امکان تعیین نحوه قیمت گذاری حواله ها در سطح انبار
قیمت گذاری حواله بر مبنای Manual, Moving Average, LIFO, FIFO
قیمت گذاری رسید و حواله مرجوعی، حواله انتقالی و رسید مغایرت انبارگردانی به صورت اتوماتیک
امکان برگشت از قیمت گذاری تا تاریخ معین
عملیات مربوط به انبارگردانی (لیست کالاهای انبار گردانی، ثبت شمارش وچاپ Tag انبارگردانی)
صدور سند حسابداری به صورت اتوماتیک و یا دستی جهت عملیات انبار
محدود کردن کاربران بر اساس انواع رسید ها و حواله ها
امکان تعریف نقطه سفارش بر اساس فرمول قابل تنظیم و به روزرسانی نقطه سفارش توسط خود سیستم

گزارشات
تهیه گزارشات موجودی انبار بر اساس فیلتر های متنوع شامل انبار خاص یا کلیه ی انبار ها، کالاهای خاص،
شرط راکد بودن، کالاهایی که به نقطه سفارش رسیده اند، شرط موجودی اولیه و ...
امکان جستجوی رسید، حواله و سفارش
کاردکس کالاها بر اساس فیلترهای متنوع
چاپ گردش کالاها
امکان تهیه گزارشات کاردکس و موجودی انبارها بر اساس فیلترهای متفاوت

امکانات ویژه انبار تولید:
امکان تعیین ساختار محصول بر اساس فرمول (BOM)
امکان تولید محصول بر طبق فرمول تعریف شده
امکان تعیین چرخه کامل گردش کالا در انبار
امکان تأیید رسید ها و حواله هامقالات مرتبط :درخواست دمو درخواست خرید دانلود مشاهده رتبه در گوگل
درخواست تماس