معرفي نرم افزار اموال - دارايي ثابت

جهت ثبت کليه وسايل، اموال و دارايي هاي يک شرکت يا سازمان جهت دسترسي به ليست آن ها در هر لحظه و اطلاع از وضعيت هر وسيله، محاسبه استهلاک آن ها و خارج کردن اموال اسقاطي از سازمان نياز به نرم افزار داراييهاي ثابت مي‌باشد. در اين نرم افزار کليه دارايي‌ها اعم از مشهود و نامشهود با استفاده از يک پلاک يا سريال ثبت گرديده و آن سريال به صورت برچسب روي وسيله الصاق مي‌گردد. بنابراين در هر زمان ميتوان فهميد که يک وسيله در کجاي سازمان واقع شده و چه وضعيتي دارد، در چه تاريخي خريداري شده و چقدر از عمر مفيد آن باقي مانده است.


امکانات سيستم اموال و داراييهاي ثابت پيشرو

• تعریف ساختار سازمانی و بخش های مربوطه
• تعریف مراکز و نوع بیمه و تخصیص آنها به دارایی ها
• تعریف قوانین استهلاک و تخصیص آنها به دارایی ها
• تعریف پرسنل، جمع دار و طرف حساب
• تعریف انواع دارایی و واحدهای سنجش
• امکان تعريف نحوه محاسبه استهلاک براي هر گروه دارايي و هر دارايي • امکان چاپ بارکد و پلاک دارایی
• امکان ثبت تاریخ بهره برداری و تاریخ محاسبه استهلاک
• خرید، تخصیص پلاک و قیمت گذاری بر روی اموال
• قابلیت ثبت نرخ استهلاک صفر برای دارائیهای استهلاک ناپذیر
• امکان انجام دسته ای عملیات بر روی تعداد زیادی از اموال
• امکان صورت برداری از اموال
• محاسبه استهلاک دارائی‌ها به صورت کلی، گروهی و منفرد
• امکان مرتب سازی اموال ایجاد شده براساس تاریخ ایجاد آن ها
• امکان تولید، چاپ و ارسال صورتهای مالی اموال
• امکان جستجوی پویا بر اساس پارامترهای مختلف و قابل تعریف توسط کاربر
• مدیریت بیمه اموال و مشاهده سر رسید بیمه دارایی
• امکان تعریف اجزای یک دارایی و انتقال آن از یک گروه دارایی به گروه دیگر
• امکان فروش، حذف و اسقاط دارایی و صدور اسناد حسابداری مربوطه
• قابلیت ورود نرخ استهلاک صفر برای دارائیهای استهلاک ناپذیر
• تحویل دارایی به بخش یا اشخاص درون سازمان
• تعیین محل استقرار دارایی ها به صورت درختواره
• امکان گزارشگیری از استهلاکهای انجام شده در یک دوره و یا یک گروه دارایی
• تعریف گروه اموال، نحوه محاسبه استهلاک و چگونگی ارتباط آن با سیستم حسابداری مالی
• امکان تعریف جزء دارائی و نگهداری بهای تمام شده تاریخی و استهلاک انباشته هر یک از اجزاء
• انجام عملیات مالی اساسی فروش، معاوضه، تعمیر، اسقاط، حذف، و صدور خودکار اسناد مالی مرتبط
• امکان محاسبه استهلاک در بازه های دلخواه و مشاهده میزان استهلاک بر حسب دارایی و گروه دارایی
• امکان ثبت اطلاعات مربوط به بیمه دارایی ها شامل تاریخ شروع و انقضاء، نوع بیمه، بیمه گر، مبلغ بیمه دارایی
• مشاهده تاریخچه دارایی شامل زمان خرید، استهلاک، نقل و انتقالات، تغییرات اساسی و...
• امکان استفاده از چندین پایگاه داده جهت نگهداری اطلاعات اموال چندین شرکت یا سازمان

ارتباط با سایر سیستم ها

امکان ارتباط با سیستم حسابداری و صدور سند اتوماتیک
امکان ارتباط با سیستم انبار و صدور رسید و حواله اتوماتیک جهت انتقال اموال
ارتباط با خرید و فروش
امکان ارتباط با سیستم اتوماسیون اداری

درخواست دمو درخواست خرید دانلود مشاهده رتبه در گوگل
درخواست تماس