اهداف پياده سازي نرم افزار CRM در سازمان

اهداف پياده سازي نرم افزار CRM در سازمان

يکي ازمهمترين مواردي که در راه اندازي CRM  مد نظر سازمانها ميباشد، اهدافي است که سازمان با پياده سازي CRM در جهت رسيدن به آنها ميباشد.

تاریخ انتشار: 1394/11/24

درخواست تماس