اظهارنامه مالياتي 1394

اظهارنامه مالياتي 1394

با آغاز ماه تير، تکاپوها براي تکميل و ارائه اظهارنامه مالياتي شدت يافته است. چندين سال است که سياست سازمان امور مالياتي کشور دريافت اظهارنامه به صورت کاملا الکترونيکي شده است.
تاریخ انتشار: 1394/01/23

درخواست تماس