تيپهاي شخصيتي 9 گانه و انياگرام

تيپهاي شخصيتي 9 گانه و انياگرام

همانگونه که در مقاله 'روانشناسي بازاريابي و فروش' ذکر شد، در علم روانشناسي تيپ هاي شخصيتي 9 گانه معرفي شده است که هر کدام خصوصيات مربوط به خود را دارند و از نقاط ضعف و قدرت خاص خود برخوردار مي‌باشند. در اين مقاله سعي شده که هر يک از اين تيپ‌ها مورد بررسي قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آن‌ بيان شود و همچنين جهت برقراري ارتباط با آن تيپ نکاتي ارائه گردد.
تاریخ انتشار: 1394/01/23

درخواست تماس