امكان ارسال پيام به پنل نرم افزار مديريت ساختمان اضافه گرديد

امكان ارسال پيام به پنل نرم افزار مديريت ساختمان اضافه گرديد

به دليل نياز مشتريان محترم شرکت به سامان پيشرو رايانه براي ارسال پيام به مالکين و مستاجران، اين امکان به روشي ساده و کامل ايجاد گرديد.
تاریخ انتشار: 1394/06/12

درخواست تماس