نحوه تسويه در نرم افزار پخش مويرگي

نحوه تسويه در نرم افزار پخش مويرگي

يکي از دغدغه هاي اساسي در نرم افزارهاي پخش مويرگي نحوه تسويه با مشترياني است که محصول به دستشان رسيده است. به دليل اينکه در اينگونه سيستم ها با حجم عظيمي از تحويل محصولات به فروشندگان مواجه ميشويم بنابراين نحوه تسويه فاکتورهاي ارسالي نيازمند داشتن يک سيستم دقيق و کارا بوده که نرم افزار پخش مويرگي پيشرو با ارايه راهکارهاي مطمئن در اين زمينه به کمک کاربران آمده است.

تاریخ انتشار: 1394/12/18

درخواست تماس