ماهيت حساب ها و اختتام سال مالي (بخش اول)

ماهيت حساب ها و اختتام سال مالي (بخش اول)

 

در واحدهاي تجاري امروز عمليات مربوط به حسابداري در دو بازه زماني انجام ميشود.

- يکي در طي دوره مالي تعيين شده

- ديگري در پايان هر دوره مالي

اولين عمليات حسابداري که در طي دوره انجام ميشود شامل جمع آوري اطلاعات مالي واحد تجاري و تجزيه و تحليل آنها و تحليل عملکرد واحد تجاري است. در اين مرحله حسابهاي مناسب با ماهيت صحيح جهت ثبت کل معاملات و عمليات مالي واحد تجاري تعيين شده و در دفاتر روزنامه ثبت ميگردند.

تاریخ انتشار: 1395/12/08

ماهيت حساب ها و اختتام سال مالي (بخش دوم)

ماهيت حساب ها و اختتام سال مالي (بخش دوم)

پس از آن انتخاب سطح جهت اختتام که ميتواند شامل سطوح مختلف باشد انجام ميگيرد . اين مورد نيز جزء ويژگي هاي ديگر نرم افزار حسابداري پيشرو ميباشد. پس از انجام اين مراحل حسابدار ، حساب سود و زيان که براي بستن حسابهاي موقت استفاده ميشود را انتخاب نموده و حسابهاي موقت بسته ميشود.

تاریخ انتشار: 1395/12/16

درخواست تماس