كدينگ حسابداري تفصيلي

كدينگ حسابداري تفصيلي

هميشه چينش کدينگ به عنوان مهمترين قسمتها در حسابداري در نظر گرفته شده است.جايي که در آن ميتوان با استفاده از بکارگيري سطوح، يک ترکيب درست براي صدور اسناد استفاده نمود. با استفاده ار سطوح ميتوان طوري حسابها را معرفي نمود که نهايتاً بتوان گزارش هاي متنوعي را گرفت.

تاریخ انتشار: 1394/01/23

چينش كدينگ در سطح تفصيلي

چينش كدينگ در سطح تفصيلي

چينش کدينگ در حسابداري مهمترين مرحله ميباشد. براي صدور سند حسابداري به کار گيري سطوح مختلف کدينگ حسابداري براي اخذ گزارشگيري‌هاي صحيح الزامي مي‌باشد.
تاریخ انتشار: 1394/05/02

درخواست تماس