اختتام سال مالي

اختتام سال مالي

هر شرکت به هنگام تاسيس و قبل از شروع ثبت تراکنش‌هاي مالي خود ملزم به تعيين سال مالي براي اين کار مي‌باشد. سال مالي از 12 ماه تشکيل شده است. در کشور ايران به طور عرف سال مالي از فروردين هر سال آغاز و به اسفند آن منتهي مي‌شود. اما در اين زمينه استثنا هم وجود دارد. مثلا شرکت عايق اصفهان و قند بيستون کرمانشاه سال مالي خود را از مهر آغاز کرده و به شهريور سال بعد منتهي مي‌کنند. يا مثلا صرافي ها سال مالي را از خرداد شروع مي‌کنند.
تاریخ انتشار: 1394/03/31

ماهيت حساب ها و اختتام سال مالي (بخش اول)

ماهيت حساب ها و اختتام سال مالي (بخش اول)

 

در واحدهاي تجاري امروز عمليات مربوط به حسابداري در دو بازه زماني انجام ميشود.

- يکي در طي دوره مالي تعيين شده

- ديگري در پايان هر دوره مالي

اولين عمليات حسابداري که در طي دوره انجام ميشود شامل جمع آوري اطلاعات مالي واحد تجاري و تجزيه و تحليل آنها و تحليل عملکرد واحد تجاري است. در اين مرحله حسابهاي مناسب با ماهيت صحيح جهت ثبت کل معاملات و عمليات مالي واحد تجاري تعيين شده و در دفاتر روزنامه ثبت ميگردند.

تاریخ انتشار: 1395/12/08

ماهيت حساب ها و اختتام سال مالي (بخش دوم)

ماهيت حساب ها و اختتام سال مالي (بخش دوم)

پس از آن انتخاب سطح جهت اختتام که ميتواند شامل سطوح مختلف باشد انجام ميگيرد . اين مورد نيز جزء ويژگي هاي ديگر نرم افزار حسابداري پيشرو ميباشد. پس از انجام اين مراحل حسابدار ، حساب سود و زيان که براي بستن حسابهاي موقت استفاده ميشود را انتخاب نموده و حسابهاي موقت بسته ميشود.

تاریخ انتشار: 1395/12/16

درخواست تماس